Podatek giełdowy

podatek giełdowyTym razem powrócę do tematu, który nie­dawno poru­sza­łam. Dzisiaj bar­dziej szcze­gó­łowo omó­wię poda­tek gieł­dowy. Tak naprawdę aby go roz­li­czyć nie wystar­czy tylko prze­pi­sać infor­ma­cji z PIT8C, który otrzy­mu­jemy w biu­rach makler­skich. Jest ta czyn­ność dużo bar­dziej skom­pli­ko­wana, gdy oprócz docho­dów które uzy­sku­jemy na gieł­dzie mamy jesz­cze dochody uzy­skane na rynku pier­wot­nym, czy wtór­nym. W szer­szym zna­cze­nia poda­tek gieł­dowy obej­muje także poda­tek Belki, który nakła­dany jest na inwe­sto­rów. Podatek Belki nakła­dany jest z tytułu:

  • posia­da­nych lokat bankowych;
  • róż­no­ra­kich fun­du­szy inwestycyjnych;
  • w związku z prze­ję­ciem udzia­łów w zamian za wno­szone wkłady pie­niężne zwane też aportami;
  • z tytułu zby­cia i naby­cia udzia­łów oraz akcji spółek.

Podatek gieł­dowy jest zwią­zany także z likwi­da­cją spółek. Wszystkie zyski jakie uzy­ska­li­śmy na gieł­dzie są opo­dat­ko­wane według jed­nej stawki, która wynosi 19 %. Zgodnie z ustawą poda­tek nali­czany jest od docho­dów uzy­skach z odpłat­nego zby­cia papie­rów war­to­ścio­wych lub też pochod­nych instru­men­tów finan­so­wych. Mówiąc pro­ściej poda­tek gieł­dowy pła­cimy tak naprawdę tylko i wyłącz­nie od tych trans­ak­cji, które zostały fak­tycz­nie zre­ali­zo­wane, czyli mówiąc jesz­cze pro­ściej miała miej­sce sprze­daż papie­rów war­to­ścio­wych. Nie można zapo­mnieć że zysku z lokat ban­ko­wych i sprze­daży jed­no­stek fun­du­szy inwe­sty­cyj­nych pod żad­nym pozo­rem nie można łączyć z docho­dami z trans­ak­cji gieł­do­wych. Jest to bar­dzo ważne. Na koniec dodam jesz­cze, że roz­li­cza­jąc się z Urzędem Skarbowym możemy odli­czyć stratę jaką uzy­ska­li­śmy na gieł­dzie w ciągu pię­ciu lat podat­ko­wych w tym, że w jed­nym roku nie można odli­czyć wię­cej jak 50 % straty.