Podatek akcyzowy

podatek akcyzowyTen poda­tek jest tak naprawdę podat­kiem od kon­sump­cji, który płaci się przy zaku­pie okre­ślo­nych dóbr. Takimi dobrami są w szcze­gól­no­ści dobra luk­su­sowe. W Polsce ten poda­tek zaczął funk­cjo­no­wać jed­no­cze­śnie z podat­kiem VAT. Ważną cechą tego podatku jest to, że bar­dzo sil­nie oddzia­łuje na  cenę dóbr, któ­rych ten poda­tek doty­czy. Powodem tak sil­nego oddzia­ły­wa­nia na cenę jest  to iż akcyzę pła­cimy bez względu czyli nie zależ­nie od podatku od towa­rów i usług oraz wszel­kich innych obo­wią­zu­ją­cych podat­ków. Jeżeli mia­ła­bym wymie­nić co pod­lega opo­dat­ko­wa­niu akcyzą to przede wszyst­kim sprze­daż, import oraz oczy­wi­ście eks­port towa­rów akcy­zo­wych. A także odpłatne świad­cze­nie usług. Mówiąc o staw­kach to należy przy­znać, że do pew­nego stop­nia cha­rak­te­ry­zują się one pewną ela­stycz­no­ścią. Uprawnienia do ich bie­żą­cego usta­la­nia posiada mini­ster finan­sów, jed­nak górna gra­nica sta­wek jest okre­ślona przez ustawę.  Większość z nas wie co zali­czamy dla wyro­bów akcy­zo­wych ale dla upo­rząd­ko­wa­nia wie­dzy umiesz­czę tę infor­ma­cję rów­nież i tutaj. A dokład­nie podat­kiem tym objęte są:

 • wyroby spi­ry­tu­sowe;
 • wyroby winiar­skie;
 • wyroby tyto­niowe;
 • paliwa do silników;
 • zapałki;
 • samo­chody osobowe;
 • dobra luk­su­sowe do któ­rych możemy zali­czyć m.in.: wyroby jubi­ler­skie, wyroby z futer natu­ral­nych, jachty pełnomorskie;
 • paliwa do celów grzewczych;
 • urzą­dze­nia losu­jące, elek­tro­niczne maszyny, maszyny do gier;
 • ener­gia elektryczna;
 • broń palna;
 • karty do gry;
 • per­fumy, wody toaletowe.

Zatem jak widać lista jest długa, nie­stety ale ten poda­tek znacz­nie obciąża kie­sze­nie podat­ni­ków. Jednak jak wia­domo na dobra luk­su­sowe nie stać każ­dego, dla­tego w znacz­nej czę­ści doty­czy ludzi boga­tych. Niestety ludzi bied­nych poda­tek ten nie omija, gdyż wszy­scy mamy dostęp do ener­gii elek­trycz­nej, paliw sil­ni­ko­wych, czy też uży­wek. Odkąd pod­nie­siono stawki podatku na wyroby tyto­niowe i paliwa sil­ni­kowe dochody pań­stwa od 2014 roku zwięk­szyły się o 2,45 mld zł. Niestety ale to podat­nicy „oddali” pań­stwu ciężko zaro­bione pieniądze.