Po co płacimy podatki?

Wiele osób czę­sto zadaje sobie wła­śnie to pyta­nie. Postaram się odpo­wie­dzieć na nie w jak naj­prost­szy spo­sób zatem wyobraźmy sobie pewien worek, który nazwiemy budże­tem. W tym worku prze­cho­wy­wane są wszyst­kie środki pie­niężne jakie udało się zgro­ma­dzić z tytułu podat­ków. środki z podatkówW mię­dzy cza­sie środki uby­wają nam z tego worka, ponie­waż wydat­ko­wane są na dobra publiczne oraz dobra spo­łeczne. Nie każdy potrafi odróż­nić czym róż­nią się od sie­bie te dwa poję­cia. Dlatego wyja­śnię dobra publiczne są to dobra ogól­no­do­stępne, nie­od­płatne, dostar­czane tylko przez pań­stwo. Co ważne nikogo nie można wyklu­czyć z ich kon­sump­cji. Dla przy­kładu podam iż są to drogi, oświe­tle­nie dróg, obrona naro­dowa, bez­pie­czeń­stwo wewnętrzne. Natomiast dobra spo­łeczne nie­wiele róż­nią się od dóbr publicz­nych, są dostar­czane przez pań­stwo w spo­sób bez­płatny, bądź czę­ściowo odpłatny to np. służba zdro­wia, edu­ka­cja, kul­tura trans­port publiczny. Dodam jesz­cze, że pań­stwo opie­kuń­cze takie jak np. Niemcy, czy Szwecja dostar­cza dużo dóbr spo­łecz­nych. Dlatego warto pod­kre­ślić, że pła­ce­nie podatku jest oby­wa­tel­skim obo­wiąz­kiem. Każdy lubi dosta­wać coś za darmo lecz pro­blem poja­wia się kiedy to my mamy zro­bić coś dla pań­stwa, dla dobra ogółu. Zazwyczaj to bogate osoby które powinny pła­cić zgod­nie z pra­wem wyso­kie podatki pró­bują ich uni­kać. Stać ich na dobrych dorad­ców, któ­rzy mają kilka pomy­słów na to jak tych podat­ków nie pła­cić.  Jednak miejmy na uwa­dze, że nie pła­cąc podat­ków sami decy­du­jemy o tym jaki będzie stan dróg, poziom edu­ka­cji i opieka medyczna w naszym kraju. Dlatego weźmy to pod uwagę i płaćmy wszy­scy sumien­nie podatki a wtedy pań­stwo zgro­ma­dzi kapi­tał, po to by budo­wać lep­szą przyszłość.