PIT36L

PIT- 36 LDzisiaj nad­szedł czas na przed­sta­wie­nie dekla­ra­cji zna­nej jako PIT– 36 L. Na początku od razu powiem iż wypeł­niają go tylko i wyłącz­nie ci podat­nicy, któ­rzy uzy­skali dochody w wyniku pro­wa­dze­nia wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Aby do roz­li­cze­nia użyć tego for­mu­la­rza trzeba speł­nić jesz­cze jeden waru­nek, a dokład­niej ter­mi­nowo należy zgło­sić iż chcemy roz­li­czyć się przy pomocy podatku linio­wego. Jeżeli chcie­li­by­śmy roz­li­czyć się wspól­nie z mał­żon­kiem lub jako matka samot­nie wycho­wu­jąca dziecko, to przy uży­cie tego for­mu­la­rza nie jest to moż­liwe. Poza tym dodat­kowa kwe­stia doty­czy tego iż jeżeli jedno ze współ­mał­żon­ków korzy­sta z podatku linio­wego to nie ma żad­nej moż­li­wo­ści, aby roz­li­czyć się wspólnie.

Dla usys­te­ma­ty­zo­wa­nia wie­dzy powiem, że w PIT– 36 L roz­li­czyć można:

 •  ulgę abolicyjną,
 • składki na ZUS,
 • składki na ubez­pie­cze­nie zdrowotne,
 • poda­ro­wać 1 % podatku orga­ni­za­cjom pożytku publicznego.

Przy tego typu dekla­ra­cji wystę­pują nastę­pu­jące załączniki:

 • PIT36L (7)
 • PIT/B (11)
 • PIT/Z (3)
 • PIT/ZG (4)
 • NIP– 3 (5)
 • NIP– 2 (6)
 • NIP– 1 (6)

Oczywiście każdy z załącz­niku wypeł­niamy w zależ­no­ści od tego, który pasuje do sytu­acji podat­nika. Przykładowo cztery pierw­sze wymie­nione przeze mnie załącz­niki doty­czą poda­nia infor­ma­cji doty­czą­cej wyso­ko­ści osią­gnię­tego dochodu lub straty. Odpowiedni for­mu­larz wybie­ramy tutaj w zależ­no­ści od tego, czy np. dochody osią­gane były zagra­nicą ( PIT/ZG (4)).  Ważną kwe­stią jest rów­nież to, że jeżeli ter­mi­nowo nie zgło­simy iż chcemy korzy­stać z podatku linio­wego to nie ma moż­li­wo­ści zgło­sze­nia tego po ter­mi­nie i ozna­cza to że za bie­żący rok podat­kowy będziemy roz­li­czać się korzy­sta­jąc ze sta­wek podatku 18 % i 32 %. Poza tym na koniec tego postu dodam jesz­cze, że nie można otrzy­my­wać docho­dów z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej opo­dat­ko­wa­nych liniowo i jed­no­cze­śnie być wspól­ni­kiem spółki oso­bo­wej opo­dat­ko­wa­nej na zasa­dzie skali podat­ko­wej.