PIT– 28

PIT- 28Dziś znowu omó­wię jedną z dekla­ra­cji, tym razem będzie to jak już sam nagłó­wek zdra­dza PIT– 28. Za pomocą tego for­mu­la­rza możemy roz­li­czyć przy­chody, które były opo­dat­ko­wane na zasa­dach ryczałtu ewi­den­cjo­no­wa­nego. Oczywiście, aby podat­nik mógł sko­rzy­stać z metody roz­li­cza­nia jaką jest ryczałt powi­nien w ter­mi­nie zgło­sić to do organu skar­bo­wego. Właściwie zatem z for­mu­la­rza tego mogą korzy­stać podat­nicy, któ­rzy pro­wa­dza nie­rol­ni­czą dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Działalność ta może być w formie:

  • spółki cywil­nej osób fizycznych;
  • spółki jaw­nej osób fizycznych.

Jeżeli cho­dzi o załącz­niki to wyróż­niamy tutaj następujące:

  • PIT– 28 (16)
  • PIT28A (13)
  • PIT28B (11)
  • PIT/O (18)
  • PIT/D (22)
  • NIP– 1 (6)
  • NIP– 2 (6)
  • NIP– 3 (5)

Może się zda­rzyć taka sytu­acja, gdzie podat­nik uzy­ska przy­chody w ciągu roku podat­ko­wego, które wyłą­czają prawo do ryczałtu. Wtedy jest on zobo­wią­zany wypeł­nić PIT– 36 oraz PIT-28 za ten okres gdzie dzia­łal­ność była pra­wi­dłowo pro­wa­dzona na ryczałcie.

Bardzo ważną kwe­stią doty­czącą tej dekla­ra­cji jest to, że ryczał­towcy nie mogą roz­li­czać kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów. Jedyne co mogą odli­czyć to składki na ZUS, ubez­pie­cze­nie zdro­wotne, ulgi i odli­cze­nia. Nie odli­czają ulgi pro­ro­dzin­nej. Ale mogą inne ulgi roz­li­czać bez pro­blemu oraz jeśli mieli stratę zanim zaczęli roz­li­czać się jako ryczał­towcy, to także mogą ją odli­czyć. Po za tym możemy prze­ka­zać 1% podatku na dowol­nie wybraną przez sie­bie orga­ni­za­cję pożytku publicz­nego. To bar­dzo ważne, ponie­waż w pro­sty spo­sób możemy pomóc w  reali­za­cji celów np. jakiejś fundacji.