PIT16A

PIT- 16AZakończyłam już pra­wie temat dekla­ra­cji podat­ko­wych. Zatem w kolej­nych dniach będę doda­wać posty doty­czące załącz­ni­ków, które tym for­mu­la­rzom towa­rzy­szą, a o któ­rych już wcze­śniej pisa­łam. Jako ostat­nią dekla­ra­cję opi­szę PIT16A, która doty­czy karty podat­ko­wej. Taki for­mu­larz skła­dają podat­nicy, któ­rzy mają prawo odli­czyć od war­to­ści podatku 7,75 % pod­stawy opła­ce­nia skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdro­wotne, zapła­co­nych w poprzed­nim roku podat­ko­wym. Najprościej mogę powie­dzieć, że dekla­ra­cja ta jest o wyso­ko­ści składki na powszechne ubez­pie­cze­nie zdro­wotne, która została zapła­cona i odli­czona od karty podat­ko­wej w poszcze­gól­nych mie­sią­cach roku podat­ko­wego. Jeżeli dany podat­nik korzy­sta z karty podat­ko­wej, to nie ma prawa do łącz­nego roz­li­cza­nia się razem ze współ­mał­żon­kiem. Nawet w sytu­acji, kiedy dochody uzy­skuje z innych źró­deł ( poza kartą podat­kową). Używając karty podat­ko­wej nie można roz­li­czać się także jako matka samot­nie wycho­wu­jąca dziecko. Poza tym nie można w takiej sytu­acji korzy­stać z ulg i odli­czeń no poza tą doty­czącą oczy­wi­ście składki na ubez­pie­cze­nie zdro­wotne. Kolejną sprawa o któ­rej należy pamię­tać, jest to że do 31 stycz­nia 2014 roku należy zło­żyć dekla­ra­cję PIT– 16 A. Myślę, że warto jesz­cze dodać, że poda­tek za poprzedni mie­siąc pła­cić należy do 7 dnia każ­dego mie­siąca, a w przy­padku grud­nia należy zapła­cić do 28 grud­nia. Zatem na tym zakoń­czę już temat dekla­ra­cji. Nie ma ich bar­dzo dużo, dla­tego wypada je znać lub cho­ciaż posia­dać pod­sta­wową wie­dzę na ich temat. W kolej­nych postach będę umiesz­czać infor­ma­cje na temat załączników.