Pełnomocnictwo w załatwianiu spraw związanych z podatkami

W dzi­siej­szych cza­sach wielu podat­ni­ków narzeka na kwe­stie zwią­zane z peł­no­moc­nic­twem w postę­po­wa­niu podat­ko­wym. W odpo­wie­dzi na apel podat­ni­ków Ministerstwo Gospodarki pla­nuje w przy­szło­ści zmie­nić nieco prze­pisy, tak aby wszyst­kie sprawy podat­kowe mogła pełnomocnictwoza danego podat­nika zała­twiać osoba która została przez niego wyzna­czona. Przede wszyst­kim cho­dzi tu o to, aby cały ten pro­ces przy­zna­nia peł­no­moc­nic­twa opie­rał się na jed­nym doku­men­cie. Myślę że wpro­wa­dze­nia tego w życie w znacz­nym stop­niu uła­twiło by zała­twia­nie spraw doty­czą­cych kwe­stii podat­ko­wych. Bo nie­stety ale obecna rze­czy­wi­stość wygląda tak, że wiele orga­nów podat­ko­wych wymaga zło­że­nia kilku peł­no­moc­nictw od tego samego peł­no­moc­nika. Utrudnieniem znacz­nym jest tutaj to, że jeśli przy­znano już peł­no­moc­nic­two ogólne to nie powinno się za każ­dym razem w toku postę­po­wa­nia podat­ko­wego wyma­gać kolej­nych peł­no­moc­nictw. Należy wie­dzieć, że jeśli chcemy mieć peł­no­moc­nika to musimy wnieść opłatę do urzędu gminy lub mia­sta w wyso­ko­ści 17 zł od każ­dego peł­no­moc­nika. Bardzo dużym pro­ble­mem jest to, że zda­rzają się przy­padki, kiedy wymaga się zło­że­nia peł­no­moc­nic­twa a według prze­pi­sów prawa wcale nie jest to konieczne. W ten spo­sób można jedy­nie naba­wić się kło­po­tów, gdyż może to znacz­nie skom­pli­ko­wać sprawę a nawet unie­moż­li­wić jej roz­strzy­gnię­cie, powo­du­jąc oczy­wi­ście przy tym dodat­kowe koszty. Kwestie tą regu­luje np. arty­kuł 136 ordy­na­cji podat­ko­wej. Mówi on ze sprawy podat­nika może zała­twiać peł­no­moc­nik, chyba że jest to sprawa gdzie wymaga się poja­wie­nia oso­bi­ście podat­nika. Postępowanie podat­kowe jest dwu­in­stan­cyjne ozna­cza to że dla postę­po­wa­nia podat­ko­wego prze­wi­dziane są dwie instan­cje. Dla wyja­śnie­nia powiem, że cho­dzi tu głów­nie o to że jeżeli nie zgo­dzimy się z decy­zją organu podat­ko­wego pierw­szej instan­cji to możemy w ciągu 14 dni odwo­łać się do organu podat­ko­wego dru­giej instancji.