Przejazd przez autostradę można wrzucić w koszty…

Nie każdy o tym wie, a prze­cież dla przed­się­bior­ców prze­jazd przez auto­stradę może być naprawdę sporo tań­szy. Przedsiębiorca może na takich prze­jaz­dach zaosz­czę­dzić 18 % mniej a w wyjąt­ko­wych sytu­acjach nawet 44 %. A doty­czy to tylko pew­nej grupy podat­ni­ków a mia­no­wi­cie tych, któ­rzy roz­li­czają się

Wyświetl cały tekst…

Co zrobić, gdy niepoprawnie skorzystam z ulgi?

Warto pamię­tać przy roz­li­cza­niu się z Urzędem Skarbowym o tym, że jeżeli źle wypeł­nimy dekla­ra­cje podat­kową to możemy mieć nie małe kło­poty. Tym bar­dziej jeśli fiskus stwier­dzi, że nie słusz­nie sko­rzy­sta­li­śmy z jakiejś ulgi.  Jako przy­kład mogę tu podać histo­rię pew­nej rodziny, która odli­czyła

Wyświetl cały tekst…

Zmiany w danych weryfikujących…

Wiele osób zasta­na­wia się teraz jak będą wyglą­dały e-pity czyli dekla­ra­cje podat­kowe, za pomocą któ­rych roz­li­czamy się z US, a które wysy­łamy przez Internet. Jak wia­domo do tej pory pod­pi­su­jąc taką dekla­ra­cję zamiast wła­sno­ręcz­nego pod­pisu poda­wało się 6 wery­fi­ka­cyj­nych danych. A wśród nich był na przy­kład NIP. I to wła­śnie NIP budzi tyle

Wyświetl cały tekst…

Konsekwencje EURO 2012

W ostat­nich cza­sach nastą­piło bar­dzo dużo zmian w usta­wach. Poza tym także EURO2012, które było orga­ni­zo­wane w Polsce znacz­nie przy­czy­niło się do tego, że budżety naj­więk­szych miast zubo­żały. Wiele eks­per­tów twier­dzi, że bez zwąt­pie­nia odbije się tan na podat­ni­kach, cho­ciażby poprzez wzrost podat­ków lokal­nych, na które i tak

Wyświetl cały tekst…

Coraz mniej rajów podatkowych…

W ostat­nim poście wspo­mnia­łam o wyspie Man i z pre­me­dy­ta­cją zada­łam pyta­nie: „ Czy nie jest  to ide­alne miej­sce na ukry­cie oszczęd­no­ści”. Pisze z pre­me­dy­ta­cją ponie­waż chcia­łam aby­ście się nad tym zasta­no­wili. Dzisiaj ja udzielę odpo­wie­dzi na to pyta­nie a brzmi ona nastę­pu­jąco: to BYŁO ide­alne miej­sce praw­dziwy raj podatkowy.

Jednak od 27 listo­pada 2011 roku miej­sca tego nie okre­śla

Wyświetl cały tekst…

Niebawem nie będzie już rajów podatkowych…

Najbogatsi sta­rają się uni­kać podat­ków, ponie­waż im mniej zapłacą podatku tym wię­cej zostaje dla nich. I jak się oka­zuje stać ich na dobrych dorad­ców podat­ko­wych, któ­rzy sta­rają się nadą­żać za tren­dami i poszu­ki­wać coraz to wię­cej roz­wią­zań. Był pewien czas, że wszy­scy milio­ne­rzy prze­no­sili swoją dzia­łal­ność poza gra­nice kraju do tak zwa­nych

Wyświetl cały tekst…

Czym jest czynny żal?

Czynny żal możemy okre­ślić jako dość sku­teczny spo­sób na unik­nię­cie sank­cji karno– skar­bo­wej. Jeżeli któ­ryś podat­nik dopu­ści się prze­stęp­stwa lub też wykro­cze­nia podat­ko­wego, to bez zwąt­pie­nia powi­nien sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie daje czynny żal. Najprościej

Wyświetl cały tekst…

Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w tym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli

Wyświetl cały tekst…

CBOS ujawiło wyniki sondażu odnośnie przekazania 1 % na OPP

Kolejna infor­ma­cja, jaką Centrum Badania Opinii Społecznej ujaw­niło w Internecie, jest to, że po raz pierw­szy ponad połowa podat­ni­ków prze­ka­zała 1% podatku. To ogromny suk­ces, bio­rąc pod uwagę poprzed­nie lata, a nie wspo­mi­na­jąc już

Wyświetl cały tekst…