Oszustwa podatkowe

Jeżeli cho­dzi o oszu­stwa podat­kowe to zacznę może od ich wymie­nie­nia. Zatem do oszustw podat­ko­wych zaliczamy:

  1. zata­je­nie przed­miotu opo­dat­ko­wa­nia (może to być zata­je­nie mate­rialne, importu i eks­portu towarów);
  2. zata­je­nie rachun­kowe ( tu zali­czamy kre­atywną rachun­ko­wość, bądź też podwójną rachun­ko­wość, np. sprze­daż towa­rów bez rachunku VAT);
  3. fał­szywe kwa­li­fi­ko­wa­nie ( sto­suję się ten spo­sób poprzez kwa­li­fi­ko­wa­nie towaru od któ­rego płaci się niż­szy podatek );
  4. zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­wy­pła­cal­no­ści ( wyka­za­nie w rachunku zysku i strat stratę);
  5. nie­pła­ce­nie podat­ków ( np. poprzez sprze­da­wa­nie czę­ści towaru na fak­turę a czę­ści bez) .

oszustwa podatkoweNajprostszym spo­so­bem unik­nię­cia opo­dat­ko­wa­nia pracy jest po pro­stu praca na „ czarno”, czyli bez umowy, bez reje­stra­cji pra­cow­nika. Sposób ten ma wiele wad, toteż jest wyko­rzy­sty­wany nie­chęt­nie, tylko w nie­któ­rych bran­żach i naj­czę­ściej w odnie­sie­niu do pra­cow­ni­ków tym­cza­so­wych. Duże ryzyko wynika z kon­troli, bo trudno jest wytłu­ma­czyć zatrud­nie­nie kogoś „ na czarno”, choć można to ukryć poprzez pod­pi­sa­nie fik­cyj­nej umowy bez daty, którą można póź­niej uzu­peł­nić. W przy­padku pra­cow­ni­ków sta­łych sto­suje się dekla­ro­wa­nie zani­żo­nej war­to­ści fak­tycz­nego wyna­gro­dze­nia. Zazwyczaj wpi­suje się w umowę kwotę niż­szą niż jest wypła­cana lub pod­pi­suje się umowę na część etatu. Oszustwa zwią­zane z ukry­ciem przy­chodu pole­gają na tym, że ist­nieje pewna grupa przed­się­bior­ców, która nigdy nie reje­struje i nie ujaw­nia faktu pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej ( kore­pe­ty­cje, han­del na baza­rach, usługi remon­towo– budow­lane). W przy­padku pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej stale w jed­nym miej­scu ukrywa się przy­chody kie­ru­jąc się zna­jo­mo­ścią zwy­cza­jów orga­nów kon­tro­l­nych. Znacznie trud­niej wykryć oszu­stwo, gdy pod­miot gospo­dar­czy nie ma praw­nego obo­wiązku ewi­den­cjo­no­wa­nia obro­tów na kasie fiskal­nej. Znaczna trud­ność wiąże się więc z han­dlem. Przedsiębiorca musi bowiem pro­wa­dzić podwójną księ­go­wość ukry­wa­jąc rze­czy­wi­sty wolu­men zakupu lub naby­wać towary na para­gon na fik­cyjną fak­turę ( fał­szywe dane). Jak widać spo­so­bów jest kilka jed­nak metody te są nie­le­galne i powo­dują wiele nega­tyw­nych skutków.