Oddaj krew i odlicz ją sobie od podatku…

ulga na krewDzisiaj powiem co nieco o uldze, o któ­rej bar­dzo dużo osób nie wie. Mam tu na myśli ulgę za krew. Urząd Skarbowy trak­tuje bowiem odda­nie krwi w spe­cjal­nie do tego wyzna­czo­nych punk­tach, jako daro­wi­znę. Zatem Honorowi dawcy to arty­kuł dla was. Najpierw wrócę jesz­cze pamię­cią do roku 2009 wtedy to litr krwi wyce­niało się na 130 zł. Kwotę tą usta­lił Minister Zdrowia w poro­zu­mie­niu z Opieką Społeczną. Zatem jeśli ktoś oddał wtedy 3 litry krwi to jego ulga którą mógł odli­czyć od podatku wyno­siła 390 zł. Jednak nie możemy zapo­mnieć, o tym że jeśli ktoś oddałby nawet 10 litrów krwi to nie odli­czy 13000 zł. A to dla­tego, że krew trak­to­wana jako daro­wi­zna pod­lega limi­towi który wynosi 6 %. Jak wia­domo w dekla­ra­cjach nie znaj­dziemy miej­sca na wpi­sa­nie litrów krwi, jakie odda­li­śmy. Sami musimy prze­li­czyć oddaną krew na war­tość pie­niężną, oczy­wi­ście według sto­sow­nej stawki. A następ­nie war­tość tą wpi­sać w rubryce prze­zna­czo­nej a odpis za daro­wi­zny. Jako potwier­dze­nie ilo­ści odda­nej krwi potrzebne jest tylko zaświad­cze­nie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Centrum Krwiodawstwa i krwio­lecz­nic­twa MSWIA o ilo­ści odda­nej krwi.