O programie elektronicznym

Program PITy 2015 to sprawdzona aplikacja do rozliczeń podatkowych, bez konieczności chodzenia do Urzędu Skarbowego.

Z pro­gramu sko­rzy­stały już miliony podat­ni­ków– nie cze­kaj roz­licz się za darmo w 2016 roku.

 

Program PIT Format 2015 prze­zna­czony jest dla wszyst­kich, któ­rzy chcą wypeł­nić pity 2015.

Łatwy i szybki w obsłu­dze dar­mowy pro­gram sprawi, że roz­li­cze­nie PITów nie będzie już żad­nym problemem!

Z pro­gra­mem wypeł­nisz PITa szybko i bezbłędnie.

 

Program PIT FORMAT OPP jest lide­rem na rynku, ponie­waż:

  • umoż­li­wia dwie drogi spo­rzą­dze­nia zezna­nia podat­ko­wego: Kreator oraz Aktywne deklaracje
  • jako jedyny posiada praw­dziwy Kreator z przy­ja­znym sys­te­mem “krok po kroku”!
  • oprócz 8 typów dekla­ra­cji roz­li­cze­nio­wych (PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ) i 7 rodza­jów załącz­ni­ków (PIT-B, PIT-D, PIT-O, PIT-2K, PIT-M, PIT-ZG, PIT-Z), zawiera też for­mu­la­rze NIP (NIP-2, NIP – 7, NIP – B, NIP – C, NIP – D, NIP 2A, ZAP 3)
  • spraw­nie wysyła e-deklaracje
  • dru­kuje prze­lewy do urzędu skarbowego
  • zawiera obszerną doku­men­ta­cję, zbiór prze­pi­sów oraz wbu­do­wane mecha­ni­zmy kon­troli i kon­tek­sto­wych pod­po­wie­dzi.

Zdaniem spe­cja­li­stów, a także podat­ni­ków — to naj­lep­sza apli­ka­cja do roz­li­czeń rocz­nych, umoż­li­wia­jący roz­li­cze­nie pit i prze­ka­za­nie 1 pro­cent dla fun­da­cji i stowarzyszeń.

 

Redakcja por­talu pityelektronicznie.pl  potwier­dza powyż­szą opinię!

One thought on “O programie elektronicznym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *