Nowelizacja ustawy dotyczącej PIT

artyściA dzi­siaj infor­ma­cja z tro­chę innej beczki, bo napi­szę parę słów na temat dzien­ni­ka­rzy, arty­stów oraz twór­ców. Ciekawą infor­ma­cją na ich temat jest to, że w 2015 roku mają prawo odli­czyć od przy­chodu nawet 42 764 zł w ramach 50 % kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów. A skąd ta infor­ma­cja? Tą infor­ma­cję prze­ka­zała Wiesława Dróżdż, która jest rzecz­niczką pra­sową admi­ni­stra­cji podat­ko­wej w MF. A co to ozna­cza w prak­tyce? A nic innego jak to że nie zależ­nie od tego jaką kwotę uzy­ska podat­nik przy­kła­dowo z praw autor­skich to mak­sy­mal­nie odli­czyć może sobie 42 734 zł. W pro­sty spo­sób możemy obli­czyć że przy docho­dzie wyno­szą­cym 85 528 zł wła­śnie 42 734 zł to 50 % tej kwoty. Zatem jeśli zaro­bimy wię­cej niż 85 528 zł to i tak mak­sy­mal­nie odli­czymy górny próg w wyso­ko­ści 42 734 zł. Można powie­dzieć że kwota ta jest pew­nego rodzaju limi­tem. Nie zapo­mi­najmy o tym, że limit ten doty­czy tylko i wyłącz­nie tych przy­cho­dów , które objęte są 50 % kosz­tami uzy­ska­nia przy­cho­dów. Przede wszyst­kim przy­chody te są z:

  • znaku towa­ro­wego;
  • wzoru użyt­ko­wego;
  • praw autor­skich;
  • praw pokrew­nych;
  • prawa wła­sno­ści wyna­lazku i jego przeniesienia.

Pamiętajmy też o tym, że limit ten doty­czy tylko tych docho­dów które uzy­skane zostały w wyniku speł­nie­nia któ­rejś z powy­żej wymie­nio­nych opcji. Jeżeli część docho­dów wyge­ne­ro­wała się w wyniku prawa do wzoru użyt­ko­wego, a część w wyniku pracy nakład­czej to dochody te się nie łączą. Warto pamię­tać o tej zmia­nie. Co wię­cej dodam, że rząd zapew­nia, że to jesz­cze nie koniec nowe­li­za­cji ustawy o podatku docho­do­wym od osób fizycz­nych PIT. Gdyż zmiany prze­wi­duje się tak także w związku z ulgą na dziecko i ulgą inter­ne­tową. Jak te zmiany będą dokład­nie wyglą­dały jesz­cze nie do końca wia­domo, pla­nuje się jed­nak zli­kwi­do­wać ulgę inter­ne­tową. Ale czy to nastąpi, czas pokaże.