NIP czy PESEL

NIPNie jeden podat­nik zasta­na­wia się czy w zezna­niach rocz­nych uży­wać NIP, czy może PESEL. Sprawa staje się bez­dy­sku­syjna gdyż dla osób które nie pro­wa­dzą dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej jedy­nym iden­ty­fi­ka­to­rem od 2014 r. jest PESEL. A więc w roz­li­cze­niach rocz­nych będą uży­wać tylko PESEL– u. Wpisanie numeru NIP, jest błę­dem, który trzeba będzie sko­ry­go­wać. No dobrze zatem czy w ogóle numer NIP będzie funk­cjo­no­wał dla osób które nie posia­dają wła­snej dzia­łal­no­ści? Odpowiedź brzmi krótko : NIE. Od stycz­nia 2014 roku prze­stano nada­wać kolej­nym oso­bom numery NIP, a tym któ­rym były nadane znie­siono. Dlatego musimy koniecz­nie pamię­tać o tym fak­cie pod­czas roz­li­cza­nia się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych, ponie­waż trzeba tam będzie podać sto­sowny iden­ty­fi­ka­tor podat­kowy. Są jed­nak dekla­ra­cje które mówię dokład­nie, że należy podać NIP są to takie dekla­ra­cje jak:

  • PIT/Z
  • PIT-28/B
  • PIT36L
  • PIT/B.

W pozo­sta­łych wypad­kach sami musimy pamię­tać jaki numer podać. Na szczę­ście poda­nie nie odpo­wied­niego iden­ty­fi­ka­tora podat­ko­wego nie będzie powo­do­wało, że roz­li­cze­nie będzie nie ważne. Taki błąd trzeba będzie po pro­stu napra­wić poprzez zło­że­nie korekty zezna­nia. Myślę, że ten post wyja­śnił wszel­kie wąt­pli­wo­ści i nie­ja­sno­ści podat­ni­ków, któ­rzy nie do końca wie­dzieli jak jest z tym nume­rem NIP i PESEL. A jed­nak każ­dego, kto osią­gał dochody ten temat doty­czy bo musi się obo­wiąz­kowo roz­li­czyć z Urzędem Skarbowym. Dlatego pamię­tajmy kogo już nie doty­czy NIP i uni­kajmy takich błę­dów na przy­szłość w roz­li­cze­niach rocz­nych, szcze­gól­nie z tytułu docho­dów od osób fizycznych.