Niewolnicze podatki w RP

niewolnicze podatkiCoraz wię­cej sły­szy się gło­sów na temat tego, że w Polsce podatki są za wyso­kie i że pań­stwo nie­ba­wem opo­dat­kuje już wszystko. Trochę prawdy w tym jest i czę­ściowo dla­tego szara strefa w naszym kraju powięk­sza się stale. W Polsce zamiesz­kuje 38,1 mln ludzi a legal­nie zatrud­nio­nych jest tylko 13,2 mln. Mniej wię­cej można powie­dzieć że jest to połowa ludzi w wieku pro­duk­cyj­nym. Niestety ale bycie popraw­nym oby­wa­te­lem nie wiąże się w tym przy­padku z nagrodą. Jak się oka­zuje osoby, które są odpo­wie­dzialne i nie oszu­kują bar­dzo dużo na tym tracą, bo jeśli pra­cują w sek­to­rze innym niż podatki, to nie­stety ale oddają pań­stwu aż 60 % swo­ich zarob­ków. Na pod­sta­wie tego można stwier­dzić że pra­cu­jemy całe życie na podatki. Oczywiście arty­ku­łem tym nie chce zachę­cić do oszu­ki­wa­nia czy pracy „ czarno”. Wolałabym żeby był to sygnał w stronę pań­stwa, poli­ty­ków i US niech sami to prze­my­ślą do jakiego momentu ludzie będą się na to godzić. Nawet słynne prawo Laffera, które poka­zuje zależ­ność mię­dzy stopą podatku a wpły­wami do budżetu mówi że wydatki nie będą rosły w nie­skoń­czo­ność. Jeżeli prze­kro­czymy pewną gra­nice stopy podat­ko­wej to wpływy zaczną maleć a to dla­tego, że  ludzie zaczną oszu­ki­wać. Zbyt wyso­kie podatki cza­sem nie pozo­sta­wiają innego wyj­ścia. Niestety ale kiedy pra­cu­jemy legal­nie obec­nie pono­simy straty takie jak:

  • 20 % na składkę ZUS;
  • Składka na ubez­pie­cze­nie społeczne;
  • Składka na ubez­pie­cze­nie zdrowotne;
  • Podatek od przy­cho­dów np. tak zwany PIT.

Niestety ale to jesz­cze nie wszyst­kie koszta obo­wią­zu­jące uczci­wego oby­wa­tela prze­cież czę­sto musi pła­cić jeszcze:

  • poda­tek od nieruchomości;
  • poda­tek leśny;
  • PCC;
  • poda­tek od psów;
  • akcyza za ener­gię elek­tryczną i samochody;
  • opłaty skar­bowe.