Nietypowe dochody

nietypowe dochodyWyobraźmy sobie sytu­acje, które opi­sy­wa­łam w ostat­nim poście, czyli nie posia­damy grun­tów rol­nych a w przy­do­mo­wym ogródku bądź w domu w doniczce uda nam się cza­sem wyho­do­wać jakaś sadzonkę, czy szczypkę. A następ­nie wymie­nimy się nią z kimś lub sprze­damy bez­po­śred­nio albo przez Internet na przy­kład korzy­sta­jąc z ser­wisu Allegro. Możemy wziąć pod uwagę także moż­li­wość taką że  kupu­jemy od kogoś małą sadzonkę a następ­nie przez mini­mum mie­siąc dbamy o nią pod­le­wamy i pie­lę­gnu­jemy aż w osta­tecz­no­ści sprze­da­jemy. No i ostat­nia moż­li­wość pozwa­lamy na przy­kład naszemu dziecku na to, aby obe­rwało gruszki z naszych czte­rech drzew a następ­nie sprze­dało, a uzy­skane w ten spo­sób pie­niążki potrak­to­wało jak tro­chę więk­sze kie­szon­kowe. Jak już wcze­śniej pisa­łam od takich docho­dów nie pła­cimy podatku docho­do­wego. Nie będę ponow­nie tłu­ma­czyła dla­czego. Zainteresowanych pro­szę o prze­czy­ta­nie poprzed­niej notki. Od takiego dochodu nie pła­cimy także podatku leśnego. Ponieważ takiemu podat­kowi pod­le­gają tylko i wyłącz­nie pewne lasy, które są okre­ślone w usta­wie. Mam tu na myśli to że podatku leśnego nie pła­cimy od tych lasów, które prze­zna­czone są na inna dzia­łal­ność gospo­dar­czą, jak dzia­łal­ność leśna. Na tym zakoń­czę dzi­siej­szą notkę w kolej­nej posta­ram sie dużo bar­dziej dokład­nie opi­sać istotę podatku leśnego, pod­mioty zobo­wią­zane do jego pła­ce­nia. oraz wszel­kie inne kwe­stie, które ści­śle wiążą się z tym tema­tem. Mam nadzieję że poru­szane przeze mnie tematy są inte­re­su­jące, życiowe oraz poma­gają w wyja­śnie­niu wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z podatkami.