Niesamowity program PITy 2014. Wypróbuj!!!

program do PItówDzisiaj napi­szę o nowo­cze­snym spo­so­bie roz­li­cza­nia się z Urzędem Skarbowym. Mam tu na myśli doko­ny­wa­nie roz­li­czeń rocz­nych za pomocą Internetu. Obecnie w sieci jest wiele stron inter­ne­to­wych z któ­rych możemy zupeł­nie za darmo pobrać potrzebny do tego pro­gram. Co wię­cej pro­gram ten jest naprawdę pro­sty w obsłu­dze nawet dla osób, które zupeł­nie nie znają się na podat­kach i dekla­ra­cjach podat­ko­wych. Dzisiaj nie musimy korzy­stać już z pomocy księ­go­wej, nawet jeśli nie mamy poję­cia jaki for­mu­larz powin­ni­śmy wypeł­nić nie mamy się naprawdę czym mar­twić, ponie­waż kre­ator pomoże nam doko­nać dobrego wyboru. Na początku po zain­sta­lo­wa­niu i uru­cho­mie­niu pro­gramu będziemy musieli odpo­wie­dzieć na kilka pro­stych pytań a póź­niej pro­gram sam dokona wyboru co do sto­sow­nego dla nas for­mu­la­rza. Oprócz tego pro­gramy te są zupeł­nie bez­pieczne i uży­wane są także przez grono księ­go­wych, więc naprawdę nie mamy się czego oba­wiać. Dodatkowym atu­tem jest to, że pro­gram ten nie ma wyso­kich wyma­gań jeżeli cho­dzi o sprzęt przez jaki ma być obsłu­gi­wany. Zajmuje tylko 12 MB. Poza tym pro­du­cen­tem jest: Biuro Informatyki Stosowanej Format. Program ten cie­szy się ogrom­nym powo­dze­niem wśród podat­ni­ków, wystar­czy z niego choć raz sko­rzy­stać aby prze­ko­nać się, że jest to naprawdę dzie­cin­nie pro­ste. Zatem jak się oka­zuje Internet daje nam nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści, bo cho­ciażby roz­li­cze­nie się z Urzędem Skarbowym nie wycho­dząc nawet z domu jest według mnie bar­dzo dużym udo­god­nie­niem. Dlatego bar­dzo zachę­cam wszyst­kich inter­nau­tów do wypró­bo­wa­nia tej wła­śnie metody. Poświęćmy tro­chę naszego czasu a osią­gnięta satys­fak­cja przy­bie­rze naprawdę duże roz­miary. POLECAM!!!