Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w pIT za poznotym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli prze­ga­pi­li­śmy zwy­czaj­nie ter­min to możemy sko­rzy­stać z czyn­nego żalu. Po pierw­sze musimy jak naj­szyb­ciej zło­żyć dekla­ra­cję. Po dru­gie zapłaćmy należny poda­tek. Po trze­cie nie zapo­mnijmy o zapła­ce­niu odse­tek. Jeżeli mamy naprawdę poważny powód to moż­liwe że US okaże się wyro­zu­miały i po pro­stu daruje nam nało­że­nie kary. Jeżeli jed­nak nasz powód jest błahy, bądź po pro­stu zapo­mnie­li­śmy, to nie­stety ale dla US to żaden argu­ment. Z kolei aby sko­rzy­stać z czyn­nego żalu trzeba speł­nić kilka warun­ków i nie jest to takie pro­ste, jakby się wyda­wało. Dodam że czynny żal jest ści­śle zwią­zany z prze­kro­cze­niem lub oszu­stwem skar­bo­wym. Poza tym jest to naj­lep­szy spo­sób ma unik­nię­cie kary pozba­wie­nia wol­no­ści za prze­stęp­stwo skar­bowe. Ale dokład­niej czynny żal opi­szę w kolej­nym artykule.