Najnowsze badania na temat „ Trzy razy 15″

Ostatnio eko­no­mi­ści doko­nali kilku badan i obli­czeń z któ­rych wnio­sek jest tylko jeden trzy razy 15poda­tek liniowy to mit. A był to pomysł Platformy Obywatelskiej i cho­ciaż są u wła­dzy już drugą kaden­cję to nie robi się nic aby ten ich pomysł wpro­wa­dzić. A cho­dzi tu o to że wła­śnie we waka­cje zamie­rza się wpro­wa­dzić zmiany w podatku docho­do­wym od osób fizycz­nym PIT. Przede wszyst­kim zmiany będą doty­czyły ulg, a w osta­tecz­no­ści będzie się to ści­śle wią­zało się z porzu­ce­niem pomy­słu o podatku linio­wym.  A prze­cież był to główny pomysł PO, który zamie­rzali wpro­wa­dzić jeśli dojdą do wła­dzy, nazwali go hasłem „ Trzy razy 15” już sie­dem lat temu. Pod hasłem kryła się chęć wpro­wa­dze­nia jed­nej i tej samej stawki dla trzech podat­ków a mianowicie:

  • PIT;
  • CIT;
  • VAT.

A dzi­siaj oka­zuje się że PO robi wszystko aby o tym pomy­śle ludzie zapo­mnieli, bo jak się oka­zuje nie był to wcale dobry pomysł. A to stwier­dzam na pod­sta­wie naj­now­szej ana­lizy jakiej doko­nało dwóch głów­nych eko­no­mi­stów Kredyt Banku. Analizę tą bez pro­blemu możemy odna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej NBP pod nazwą „ Długofalowe skutki eko­no­miczne wpro­wa­dze­nia podatku linio­wego w Polsce”.  Zgodnie z tą symu­la­cją wpro­wa­dze­nie pomy­słu PO w życie nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­nych skut­ków gdyż PKB wzro­śnie mak­sy­mal­nie 0,89 pro­centa a mini­mal­nie 0,03 pro­centa. Zatem jak widzimy „ Nie wszystko złoto co się świeci”. Rzeczywistość oka­zuje się inna niż prze­wi­działa to Platforma Obywatelska, bynaj­mniej moim zda­niem nie powinni oni mydlić tym hasłem oczu wybor­ców, skoro tak naprawdę jest ono bezwartościowe.