Możliwości unikania podatów

nie­pła­ce­nie podatków

 Nawiązując do wczo­raj­szego postu posta­no­wi­łam dzi­siaj umie­ścić tro­chę infor­ma­cji doty­czą­cych moż­li­wo­ści uni­ka­nia podat­ków. Jeśli cho­dzi o rodzaje ucie­czek przed podat­kami to pierw­szą moż­li­wo­ścią jest uni­ka­nie podat­ków, czyli nie­pła­ce­nie ich bądź pła­ce­nie niż­szych sta­wek niż powin­ni­śmy. Drugą moż­li­wo­ścią są oszu­stwa podat­kowe. W tej notce sku­pie się na moż­li­wo­ściach uni­ka­nia podat­ków. Mianowicie naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane moż­li­wo­ści to:

  1. Wykorzystanie moż­li­wo­ści tkwią­cych w sys­te­mie podatkowym;
  2. Wykorzystywanie luk i nie­do­sko­na­ło­ści w sys­te­mie podatkowym;
  3. Przeniesienie dzia­łal­no­ści na inny teren lub do innego pań­stwa, gdzie podatki są niższe;
  4. Zaniechanie dzia­łal­no­ści będą­cej przed­mio­tem opo­dat­ko­wa­nia lub pozby­cie się war­to­ści nie­ma­te­rial­nych będą­cych przed­mio­tem opodatkowania.

Zatem możemy wyko­rzy­sty­wać moż­li­wo­ści stwo­rzone przez usta­wo­dawcę, mam tu na myśli korzy­sta­nie z wszel­kiego rodzaju ulg i zwol­nień np. tak zwa­nej ulgi na dziecko ( PIT ) lub tzw. Kredytu podat­ko­wego (mały podat­nik). Możemy rów­nież lecz nie powin­ni­śmy wyko­rzy­sty­wać luki podat­kowe. Wymaga to co prawda zna­jo­mo­ści prawa podat­ko­wego lub kon­sul­ta­cji z doradcą podat­ko­wym dla przy­kładu podam, że w latach 90– tych wyko­rzy­sty­wano nie­opo­dat­ko­wane daro­wi­zny, a obec­nie np. lokaty z dzienną kapi­ta­li­za­cją odse­tek (odsetki zaokrą­glamy, dzienne odsetki nie prze­kra­czają zwy­kle 0,05 zł, więc zaokrą­glamy w dół uni­ka­jąc podatku).