Kto będzie w tym roku pod lupą US ?

Kto z nas ma szansę być w tym roku skon­tro­lo­wany przez  Urząd Skarbowy? Właśnie o tym dzi­siaj będzie ten post. Mało kto wie, że Ministerstwo Finansów co roku wybiera sobie pewną grupę podat­ni­ków, któ­rym z dużo więk­szą dokład­no­ścią się przy­gląda w ciągu kon­kret­nego roku podat­ko­wego. To znacz­nie uspraw­nia ich prace i kon­trole. pod lupą USGrupa podat­ni­ków, która w tym roku będzie pod lupą fiskusa ma bar­dzo duże szanse na to że zostaną skon­tro­lo­wani. Dlatego warto zwró­cić uwagę na to, kto został wymie­niony w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. A co oczy­wi­ste zada­niem tego organu jest odna­le­zie­nie i uka­ra­nie tych podat­ni­ków, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób US oszu­kali. Jeżeli ktoś jesz­cze nie spraw­dził kto w tym roku będzie pod wzmo­żoną obser­wa­cją to podaje poniżej:

  • pod­mioty, które doko­nują trans­ak­cji przez Internet;
  • pod­mioty zawie­sza­jące dzia­łal­ność gospodarczą;
  • pod­mioty, które wyka­zują straty;
  • pod­mioty, które doko­nują odli­czeń z tytułu strat z lat ubiegłych;
  • pod­mioty nie­zgła­sza­jące dzia­łal­no­ści gospodarczej;
  • pod­mioty zaprze­sta­jące skła­da­nia deklaracji.

Jeżeli zna­la­złeś się w któ­rejś z tych grup, to miej się na bacz­no­ści, bo być może wła­śnie cie­bie US w tym roku skon­tro­luje. Jeżeli twoja dzia­łal­ność w żaden spo­sób nie wiąże się z tymi warian­tami, które wymie­ni­łam to twoje szanse na kon­trole są mniej­sze ale nie zerowe. Fiskus będzie spraw­dzał wiele czyn­ni­ków np. czy pod­miot nie ma zale­gło­ści wobec Skarbu Państwa, lub czy nie powi­nien pła­cić podatku od towa­rów i usług. A jak już nie jeden podat­nik się prze­ko­nał na wła­snej skó­rze z Urzędem Skarbowym nie ma żartów.