Koszty uzyskania przychodów

W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej bar­dzo czę­sto wiąże się z korzy­sta­niem z róż­nego rodzaju usług spe­cja­li­stów na przy­kład w spra­wach podat­ko­wych, czy też zwią­za­nych z pra­wem. Jak wia­domo doradcy finan­sowi oraz praw­nicy bar­dzo dużo kosz­tują, dla­tego dzi­siaj odpo­wiem na pyta­nie, które zadaje sobie wielu przed­się­bior­ców: Czy można usługi kosztydoradz­twa wli­czyć w koszty podat­kowe? Odpowiedź brzmi TAK. trzeba jed­nak speł­nić okre­ślone warunki. Po pierw­sze koniecz­nie trzeba wyka­zać że koszty jakie miały miej­sce są ści­śle zwią­zane z dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Po dru­gie  trzeba udo­wod­nić, że dane koszty prze­ło­żyły się na osią­gnię­cie dochodu. Zatem główny pro­blem tkwi zazwy­czaj we wła­ści­wym udo­ku­men­to­wa­niu danych kosz­tów. Jako przy­kła­dem posłużę się tu przed­się­bior­stwami, które pró­bują uzy­skać fun­du­sze z Unii Europejskiej. Wiadomo, że jeśli chcą ten cel osią­gnąć to muszą skon­sul­to­wać to z odpo­wied­nimi dorad­cami, któ­rzy pomogą wypeł­nić wszel­kie wnio­ski okre­ślić dokładne fun­du­sze z jakich przed­się­bior­stwo mogłoby ewen­tu­al­nie sko­rzy­stać. Jak powszech­nie wia­domo usługa ta nie jest dar­mowa. Zatem czy możemy uznać koszty tego doradz­twa jako koszt uzy­ska­nia przy­cho­dów w przy­padku kiedy wydamy środki na usługi dorad­cze, a fun­du­sze Unii Europejskiej nie zostaną nam przy­znane? Bez wąt­pli­wie możemy, ponie­waż róż­nego rodzaju sądy oce­niają tego rodzaju czyn­no­ści jako te, który powo­dują ogólny roz­wój firmy, nawet jeśli tych środ­ków pie­nięż­nych przed­się­bior­stwo nie zdoła uzyskać.