Korepetytorzy i podatki…

korepetytorA dziś już z zupeł­nie innej beczki, gdyż ta notka będzie o nauczy­cie­lach i o tym jaki jest ich sto­su­nek do podat­ków. Pierwszą kwe­stię jaką tu poru­szę są kore­pe­ty­cje. Czy ktoś zna kore­pe­ty­tora, który z uzy­ska­nych docho­dów odpro­wa­dza poda­tek? Niestety ale jest to bar­dzo duży pro­blem kilka lat temu pewna kobieta pozwała do sądu kore­pe­ty­tora, który źle przy­go­to­wał jej syna do matury. Wtedy tym kore­pe­ty­to­rem zain­te­re­so­wał się Urząd Skarbowy. Oczywiście musiał zapła­cić bar­dzo dużą karę. Jak się oka­zało inni kore­pe­ty­to­rzy sami zaczęli zgła­szać się do US, że dobro­wol­nie chcą zapła­cić poda­tek, po pro­stu chcieli unik­nąć kary i nic dziw­nego bo w ten spo­sób mogli zaosz­czę­dzić nawet kilka tysięcy. Zdaniem eks­per­tów nauczy­ciele, któ­rzy chcą udzie­lać kore­pe­ty­cje powinni zare­je­stro­wać swoją dzia­łal­ność gospo­dar­czą.  Jest jed­nak kwe­stia, która budzi wiele kon­tro­wer­sji a doty­czy ona tego, czy kore­pe­ty­cje powinny być trak­to­wane jako dzia­łal­ność gospo­dar­cza, czy też jako dzia­łal­ność oso­bi­sta. O tym decy­dują zazwy­czaj urzędy skar­bowe oraz sądy. W usta­le­niu tej sprawy kie­rują się takimi prze­słan­kami jak na przykład:

  • czy taka dzia­łal­ność sta­nowi główne źró­dło docho­dów;
  • czy dane usługi świad­czone są w celach zarob­ko­wych;
  • czy korzy­ści jakie otrzy­my­wał kore­pe­ty­tor miały formę wyna­gro­dze­nia;
  • czy kore­pe­ty­tor zatrud­niał jesz­cze inne osoby „na czarno”;
  • czy kore­pe­ty­tor miał obo­wią­zek zgło­sze­nia VAT;
  • czy kore­pe­ty­cje były udzie­lane w spo­sób cią­gły.

Nie można zapo­mi­nać o tym, że tylko dzia­łal­ność wyko­ny­wana w spo­sób cią­gły i zor­ga­ni­zo­wany zara­zem jest dzia­łal­no­ścią gospodarczą.