Kontrola US a sprzedaż w Internecie

Może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale fiskus spraw­dza podat­ni­ków któ­rzy han­dlują w Internecie. W jaki spo­sób? O tym wła­śnie jest ta notka wiec zain­te­re­so­wa­nych zapra­szam do prze­czy­ta­nia. Na początku powiem że US ma coraz wię­cej spo­so­bów i są one coraz bar­dziej sku­teczne. Jednym z naj­waż­niej­szych jest pozy­ski­wa­nie infor­ma­cji od kontrola fiskusaadmi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów akcyj­nych. Kolejnym spo­so­bem jest spraw­dza­nie wpły­wów na rachun­kach ban­ko­wych. Jedna z metod polega także na pyta­niu firm kurier­skich o prze­syłki. Niestety ale sank­cje są naprawdę poważne jeżeli Urząd Skarbowy namie­rzy oszu­sta, który nie odpro­wa­dza podatku. Kontrole takie pro­wa­dzi się głów­nie w celu zwal­cza­nia „ sza­rej strefy”, czyli osób które pro­wa­dzą swą dzia­łal­ność nie­le­gal­nie. Niestety ale bar­dzo czę­sto się zda­rza, że ktoś nie reje­struje swo­jej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej a w Internecie sprze­daje swoje pro­dukty w ogrom­nej ilo­ści. W kon­se­kwen­cji oczy­wi­ście nie płacą podat­ków. A prze­cież nie ma zna­cze­nia czy sprze­da­jemy w spo­sób tra­dy­cyjny czy przez Internet bo i w jed­nym i w dru­gim przy­padku poda­tek trzeba odpro­wa­dzić. Niektórym wyda­wa­łoby się że posia­da­nie kilku kont umoż­li­wia zata­je­nie nie­któ­rych infor­ma­cji. Nic bar­dziej myl­nego inspek­to­rzy jeśli pójdą do banku mają wgląd w cały nasz rachu­nek i mogą prze­pro­wa­dzić ana­lizę wpły­wów i wypły­wów. Jeżeli US wykryje naszą dzia­łal­ność to czeka nasz sze­reg nie­mi­łych kon­se­kwen­cji. Jedną i zazwy­czaj pierw­szą z nich jest zapła­ce­nie podatku docho­do­wego i czę­sto też podatku VAT. Czasami zatem należy doko­nać korekty i wpła­ce­nie zale­głego dochodu jeżeli zata­ili­śmy przy­chody ze sprze­daży Internetowej. Jeżeli kwota uszczu­plo­nego podatku nie prze­kra­cza pię­cio­krot­nej wyso­ko­ści mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę  obec­nie jest to 75000 zł to kon­se­kwen­cją będzie grzywna. Jeżeli prze­kra­cza tą kwotę to może cze­kać nas:

  • Kara grzywny,
  • Kara pozba­wie­nie wolności
  • Obie te sank­cje łącznie.