Konsekwencje ucieczek przed podatkami

zmniejszenie wpływów do budźetuKończąc temat ucie­czek przed podat­kami posta­no­wi­łam omó­wić jesz­cze kon­se­kwen­cje takiego zacho­wa­nia. Konsekwencje te są  nie tylko prawne, skutki tak bez­myśl­nego zacho­wa­nia można obser­wo­wać w gospo­darce na codzień. Jeżeli więc nie pła­cimy podat­ków to oczy­wi­stym fak­tem jest, że wpływy do budżetu maleją. Powoduje to przede wszyst­kim zabu­rze­nie funk­cji redy­stry­bu­cji budżetu. Mniejsze wpływy do budżetu mogą ozna­czać, że wydatki je prze­ra­stają a to powo­duje powsta­nie defi­cytu budże­to­wego a w kon­se­kwen­cji długu publicz­nego. Nie pła­cąc podat­ków zostaje naru­szona zasada spra­wie­dli­wo­ści podat­ko­wej co powo­duje demo­ra­li­za­cje podat­ni­ków. W kon­se­kwen­cji pod­nosi się stawki podat­kowe lub wpro­wa­dza się nowe podatki. Przede wszyst­kim dzia­ła­nia takie zakłó­cają dzia­ła­nie gospo­darki. A więc pod­su­mujmy do kon­se­kwen­cji ucie­czek przed podat­kami zaliczamy:

  • zmniej­sze­nie wpły­wów budżetowych;
  • zabu­rze­nie funk­cji redy­stry­bu­cji budżetu;
  • naru­sze­nie zasady spra­wie­dli­wo­ści podatkowej;
  • demo­ra­li­za­cja podatników;
  • pod­nie­sie­nie sta­wek podat­ko­wych lub wpro­wa­dze­nie nowych podatków;
  • zakłó­ce­nia gospodarki.

Jeżeli cho­dzi o kon­se­kwen­cje prawne to moż­liwe są kary grzywny, kary ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, kary pozba­wie­nia wol­no­ści oraz kary łączne. Najczęściej sto­so­waną formą są kary grzywny mogą one mieć cha­rak­ter kwo­towy lub wystę­po­wać w staw­kach dzien­nych 1 stawka to 1/30 mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia przy dobro­wol­nym pod­da­niu się karze. Kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści może być orze­czona, gdy czyn jest zagro­żony karą pozba­wie­nia wol­no­ści. Zasądza się głów­nie prace spo­łeczne lub potrą­ce­nie z wyna­gro­dze­nia. Może ozna­czać zakaz pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, zakaz zaj­mo­wa­nia sta­no­wi­ska. Kara pozba­wie­nia wol­no­ści to sank­cja izo­la­cyjna orze­kana może być w dniach, mie­sią­cach lub latach. Natomiast kara łączna sto­so­wana jest wtedy, gdy sprawca dopusz­cza się kilku prze­stępstw róż­nych połą­czo­nych cza­sem do 12 mie­sięcy. Może wyno­sić nawet 15 lat.