Konsekwencje EURO 2012

W ostat­nich cza­sach nastą­piło bar­dzo dużo zmian w usta­wach. Poza tym także EURO2012, które było orga­ni­zo­wane w Polsce znacz­nie przy­czy­niło się do tego, że budżety naj­więk­szych miast zubo­żały. Wiele eks­per­tów twier­dzi, że bez zwąt­pie­nia odbije się tan na 2014podat­ni­kach, cho­ciażby poprzez wzrost podat­ków lokal­nych, na które i tak wiele osób już narzeka. Mniej pie­nię­dzy powo­dują że iż inwe­sty­cje maleją, a to przy­czy­nia się w kon­se­kwen­cji do spadku gospo­dar­czego. Na czym więc szybko mogą zaro­bić lokalne wła­dze i gminy? Jak szybko pod­re­pe­ro­wać swoje budżety? Najprościej i naj­szyb­ciej można to zro­bić poprzez zwięk­sze­nie stawki podatku od nie­ru­cho­mo­ści oraz innych opłat lokal­nych. Oczywiście to Minister Finansów ustala górne gra­nice tych sta­wek i wszyst­kie jed­nostki na tere­nie RP muszą się do tego dosto­so­wać. Jednak nie zmie­nia to faktu, że to rada gminy ustala stawki jakie na danym obsza­rze obo­wią­zują, i czy w ogóle obo­wią­zują. Bo tak jak na przy­kład poda­tek od psa nie obo­wią­zuje na tere­nie całej Polski. Nie można zaprze­czyć, że takie mia­sta jak Gdańsk, Wrocław Warszawa, czy Poznań znacz­nie roz­bu­do­wały swoją infra­struk­turę. W związku z Euro 2014, które odby­wały się na tere­nie naszego kraju, nastą­piło wiele pozy­tyw­nych zmian, ale nie­stety łączny dług tych miast wynosi obec­nie 10 mld zło­tych. Dlatego teraz wszy­scy będziemy musieli pono­sić skutki tego spor­to­wego wyda­rze­nia i środ­ków jakie w związku z nimi zostały wydane. Już do tej pory stawki podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści w takich mia­stach jak w Gdańsku, Warszawie, czy Poznaniu kształ­to­wały się na mak­sy­mal­nym pozio­mie. A więc jeżeli cho­dzi o przy­szły rok, to mogą one wzro­snąć, ale tylko o wskaź­nik infla­cji. Czyli jakieś 4 %. Poza tym wię­cej środ­ków z podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych zasili budżety lokalne, dla przy­kładu podam, że w tym roku z PIT 39,34 % środ­ków tra­fiło do gmin, a w przy­szłym roku trafi do gmin pra­wie 10 % wię­cej bo aż 48,78 %.