Koszty uzyskania przychodów

W dzi­siej­szych cza­sach pro­wa­dze­nie wła­snej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej bar­dzo czę­sto wiąże się z korzy­sta­niem z róż­nego rodzaju usług spe­cja­li­stów na przy­kład w spra­wach podat­ko­wych, czy też zwią­za­nych z pra­wem. Jak wia­domo doradcy finan­sowi oraz praw­nicy bar­dzo dużo kosz­tują, dla­tego dzi­siaj odpo­wiem

Wyświetl cały tekst…

Budujesz, remontujesz ? Możesz zaoszczędzić…

Każdy z nas wie ile kosz­tuje budowa domu od pod­staw, już sam remont domu to bar­dzo kosz­towna inwe­sty­cja. Ale jak się oka­zuje będziemy mogli dzięki US zaosz­czę­dzić nawet 35 000 zł. W jaki spo­sób? Już tłu­ma­czę. Jeżeli robi­li­śmy np. remont to VAT, który zapła­ci­li­śmy przy kup­nie mate­ria­łów budow­la­nych możemy odzy­skać. Niestety

Wyświetl cały tekst…

Przejazd przez autostradę można wrzucić w koszty…

Nie każdy o tym wie, a prze­cież dla przed­się­bior­ców prze­jazd przez auto­stradę może być naprawdę sporo tań­szy. Przedsiębiorca może na takich prze­jaz­dach zaosz­czę­dzić 18 % mniej a w wyjąt­ko­wych sytu­acjach nawet 44 %. A doty­czy to tylko pew­nej grupy podat­ni­ków a mia­no­wi­cie tych, któ­rzy roz­li­czają się

Wyświetl cały tekst…

Co zrobić, gdy niepoprawnie skorzystam z ulgi?

Warto pamię­tać przy roz­li­cza­niu się z Urzędem Skarbowym o tym, że jeżeli źle wypeł­nimy dekla­ra­cje podat­kową to możemy mieć nie małe kło­poty. Tym bar­dziej jeśli fiskus stwier­dzi, że nie słusz­nie sko­rzy­sta­li­śmy z jakiejś ulgi.  Jako przy­kład mogę tu podać histo­rię pew­nej rodziny, która odli­czyła

Wyświetl cały tekst…

Zmiany w danych weryfikujących…

Wiele osób zasta­na­wia się teraz jak będą wyglą­dały e-pity czyli dekla­ra­cje podat­kowe, za pomocą któ­rych roz­li­czamy się z US, a które wysy­łamy przez Internet. Jak wia­domo do tej pory pod­pi­su­jąc taką dekla­ra­cję zamiast wła­sno­ręcz­nego pod­pisu poda­wało się 6 wery­fi­ka­cyj­nych danych. A wśród nich był na przy­kład NIP. I to wła­śnie NIP budzi tyle

Wyświetl cały tekst…

Czym jest czynny żal?

Czynny żal możemy okre­ślić jako dość sku­teczny spo­sób na unik­nię­cie sank­cji karno– skar­bo­wej. Jeżeli któ­ryś podat­nik dopu­ści się prze­stęp­stwa lub też wykro­cze­nia podat­ko­wego, to bez zwąt­pie­nia powi­nien sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie daje czynny żal. Najprościej

Wyświetl cały tekst…

Nie złożyłeś PIT– a na czas ?

Nie każdy z nas zawsze o wszyst­kim pamięta. Przecież co roku znaj­duje się kilku zapo­mi­nal­skich, któ­rzy nie skła­dają dekla­ra­cji rocz­nej na czas. Co trzeba wtedy zro­bić? Właśnie na to pyta­nie znaj­dzie­cie odpo­wiedź w tym arty­kule. Przypomnę jesz­cze, że w tym roku ter­min minął 30 kwiet­nia 2014 roku. Jeżeli

Wyświetl cały tekst…

CBOS ujawiło wyniki sondażu odnośnie przekazania 1 % na OPP

Kolejna infor­ma­cja, jaką Centrum Badania Opinii Społecznej ujaw­niło w Internecie, jest to, że po raz pierw­szy ponad połowa podat­ni­ków prze­ka­zała 1% podatku. To ogromny suk­ces, bio­rąc pod uwagę poprzed­nie lata, a nie wspo­mi­na­jąc już

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

Ostatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko<span style=“text-decoration

Wyświetl cały tekst…

Podatek giełdowy

Tym razem powrócę do tematu, który nie­dawno poru­sza­łam. Dzisiaj bar­dziej szcze­gó­łowo omó­wię poda­tek gieł­dowy. Tak naprawdę aby go roz­li­czyć nie wystar­czy tylko prze­pi­sać infor­ma­cji z PIT8C, który otrzy­mu­jemy w biu­rach makler­skich. Jest ta czyn­ność

Wyświetl cały tekst…