Nowe, aktualne programy

Już w grudniu

zamiesz­czamy na naszej stro­nie pityelektronicznie.pl aktu­alne pro­gramy do PITów.

  1. PIT 2016 Format — pobierz
  2. PIT online — pobierz
  3. EPITy — pobierz
  4. PITy 2016 — pobierz

Zapraszamy do pobierania!

Zmiany z zeszłych lat

Zmiany sta­wek
Od 01. kwiet­nia 2013 roku zaczęły obo­wią­zy­wać wyż­sze stawki VAT. Do Skarbu Państwa zapła­cimy wię­cej kupu­jąc m.in. wyroby rze­mio­sła arty­stycz­nego czy ludo­wego, a także kupu­jąc kawę, her­batę lub bilety do kina. Do tej pory wymie­nione pro­dukty objęte były 8 % stawką VAT, po zmo­dy­fi­ko­wa­niu to aż 23%.

Ułatwienia dla przed­się­bior­ców Od tego roku

Wyświetl cały tekst…

Dziecko jako przyczyna ulgi podatkowej

Nowy kształt prze­pi­sów tyczy się ulgi pro­ro­dzin­nej doty­czy jedy­nie wąskiej grupy przed­się­bior­ców, któ­rzy uzy­skują roczne dochody gotówki na pozio­mie ok. 130 tys. zło­tych i wycho­wują co naj­mniej troje dzieci. Zmiana ta może spra­wić, że przed­się­biorcy, któ­rzy na dzień obecny sto­sują poda­tek liniowy jako bar­dziej opła­calny będą zobli­go­wani do roz­li­cza­nia się według

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz PIT 36 elektronicznie

Kto wypełnia PIT — 36?

Nadszedł czas roz­li­cze­nia PIT, nie­któ­rzy podat­nicy będą musieli wybrać for­mu­larz PIT-36. Ten for­mu­larz wyko­rzy­sty­wany jest przede wszyst­kim dla osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Formularzem tym posłu­gują się wszy­scy ludzie podat­nicy, któ­rzy w poprzed­nim roku podat­ko­wym uzy­skali pro­fity opo­dat­ko­wane za zasa­dach skali podat­ko­wej, bez pośred­nic­twa płat­nika

Wyświetl cały tekst…

W 2015 też odliczasz ulgę jeśli..

nie odli­cza­łeś jej w latach poprzednich.

Zmiany w ulgach w PIT

Z ulgą inter­ne­tową przy roz­li­cza­niu PIT 2014 wszy­scy mieli się roz­stać. Tak jed­nak się nie sta­nie. Jak poin­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mini­ster finan­sów Jacek Rostowski. Zapowiedział, że zmie­nią się jed­nak zasady jej obli­cza­nia — mia­łaby przy­słu­gi­wać tylko oso­bom, które roz­po­czy­nają sko­rzy­stać z Internetu. Według mini­stra ulga inter­ne­towa

Wyświetl cały tekst…

Twórcy, wynalazcy nie doliczacie 50% kosztów

Zmiany dla twórców i wynalazców przy rozliczaniu PIT.

Oprócz wspo­mnia­nymi w poprzed­nim arty­kule zmia­nami w uldze pro­ro­dzin­nej, z dodat­ko­wym  ogra­ni­cze­niem w korzy­sta­niu z 50% cen uzy­ska­nia pro­fi­tów muszą liczyć się też dobrze zara­bia­jący twórcy, dzien­ni­ka­rze oraz wynalazcy.

Kto mógł do tej pory uzyskać 50% odliczenia

Do tej pory odli­cze­nie 50% cen uzy­ska­nia przy­cho­dów doty­czyło twór­ców uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw autor­skich, arty­stów uzy­sku­ją­cych przy­chody z praw pokrew­nych

Wyświetl cały tekst…