CBOS ujawiło wyniki sondażu odnośnie przekazania 1 % na OPP

Kolejna infor­ma­cja, jaką Centrum Badania Opinii Społecznej ujaw­niło w Internecie, jest to, że po raz pierw­szy ponad połowa podat­ni­ków prze­ka­zała 1% podatku. To ogromny suk­ces, bio­rąc pod uwagę poprzed­nie lata, a nie wspo­mi­na­jąc już

Wyświetl cały tekst…

Rozlicz się samodzielnie z US za pomocą darmowego programu…

Ostatnio tra­fi­łam w Internecie na infor­ma­cje, która mnie zaszo­ko­wała. Centrum Badania Opinii Społecznej prze­pro­wa­dziło son­daż a jego wyniki mówią, że aż 31 % Polaków miało pro­blem z wypeł­nie­niem PIT. Tylko<span style=“text-decoration

Wyświetl cały tekst…

Ulga rehabilitacyjna informacje…

Poza ulgą na dziecko i Internet, które są naj­bar­dziej znane przez podat­ni­ków i z pew­no­ścią naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane przy dekla­ra­cjach rocz­nych ist­nieje jesz­cze ulga reha­bi­li­ta­cyjna. Jak sama nazwa mówi mogą sko­rzy­stać z niej osoby nie­peł­no­sprawne, bądź tez osoby, które w świe­tle prawa osobą taką

Wyświetl cały tekst…

Twój 1% podatku może uratować komuś życie…

Nie da się ukryć, że w ostat­nich latach możemy zaob­ser­wo­wać wzro­stową ten­den­cję jeżeli cho­dzi o prze­ka­zy­wa­nie 1 % podatku na orga­ni­za­cje pożytku publicz­nego. Jednak wciąż są jesz­cze podat­nicy, któ­rzy tego nie robią. Nie każdy też wie, że jeśli dekla­ra­cji podat­ko­wej nie złoży w ter­mi­nie to środ­ków

Wyświetl cały tekst…