Karta podatkowa

karta podatkowaW dzi­siej­szej notce opo­wiem czym jest karta podat­kowa o któ­rej dość czę­sto sły­szymy. Można powie­dzieć, że jest to nowo­cze­sna metoda obli­cza­nia i regu­lo­wa­nia podatku. Korzystając z tej karty berze się pod uwagę kilka kry­te­riów jed­nym z nich i zara­zem naj­waż­niej­szym jest usta­le­nie wyso­ko­ści podatku. Chodzi tu o to, ze ustala się rodzaj dzia­łal­no­ści jaką pro­wa­dzi podat­nik w celach zarob­ko­wych. Pod uwagę bie­rze się jed­nak cza­sem także ilość miesz­kań­ców w miej­sco­wo­ści podat­nika, lub też ilość zatrud­nio­nych. Z karty podat­ko­wej więc mogą korzy­stać przede wszyst­kim osoby fizyczne, które pro­wa­dzą wła­sną dzia­łal­ność gospo­dar­czą, oraz spółki cywilne. Warto pod­kre­ślić że do zadań spółek cywil­nych należy świad­cze­nie usług dla lud­no­ści, która zamiesz­kuje dany region. To Urząd Skarbowy na pod­sta­wie naszego wnio­sku decy­duje o tym, jaka w naszym przy­padku będzie pod­stawa płat­ności. Oczywiście podat­nik jest zobo­wią­zany do gro­ma­dze­nia doku­men­tów takich jak:

  • rachunki;
  • fak­tury;
  • doku­menty ewidencyjne;
  • doku­menty zatrudnień;
  • doku­menty doty­czące przy­cho­dów pracowników.

Są one bar­dzo ważne, gdyż tak naprawdę to na ich pod­sta­wie podat­nik będzie roz­li­czał się z Urzędem Skarbowym. Tutaj nie składa się jed­nak typo­wych dekla­ra­cji rocz­nych ponie­waż poda­tek płaci się co mie­siąc a dokład­niej do 7 dnia mie­siąca za mie­siąc poprzedni. Wyjątkiem jest gru­dzień tutaj regu­lu­jemy należ­no­ści do 28 grud­nia. Na koniec powiem jesz­cze ze osoby korzy­sta­jące z karty podat­ko­wej nie muszą pła­cić już podatku VAT. Zatem mam nadzieje że podane tu infor­ma­cję wyja­śnią wszel­kie wąt­pli­wo­ści na temat poru­szo­nej przeze mnie kwestii.