Jak wypełnić PIT?

Chciałbyś samodzielnie wypełnić PIT-y 2015?

 

To nic trudnego!

Pobierz pro­gram pity 2015 i zain­sta­luj aplikację.

Wystarczy, że będziesz postę­po­wał zgod­nie z instruk­cją, a pro­gram PIT-y 20154 popro­wa­dzi Cię przez cały proces.

Jeśli jesteś osobą, która po raz pierw­szy wypeł­nia PIT, pole­camy, abyś sko­rzy­stał z funk­cji “kre­atora”.

Dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych mamy funk­cje “aktyw­nych for­mu­la­rzy”.

 

Po uzu­peł­nie­niu danych możesz sko­rzy­stać z e-deklaracji i prze­słać  pocztą elek­tro­niczną swój for­mu­larz, bądź wydru­ko­wać i oso­bi­ście dostar­czyć do wła­ści­wego Urzędu Skarbowego.

 

Masz jesz­cze jakieś pytania?

Napisz do nas maila: kontakt@pityelektronicznie.pl

 

 

 

2 thoughts on “Jak wypełnić PIT?

  1. Pingback: PITTER12
  2. Pingback: Robak-a12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *