Jak rozliczyć PIT?

rozliczenie podatkuSamodzielne obli­cze­nie podatku docho­do­wego od osób fizycz­nych nie jest czyn­no­ścią tak trudną, jak by się wyda­wała. Dzisiaj opi­szę dokład­nie krok po kroku jak to zro­bić. Ta instruk­cja może wielu podat­ni­kom uła­twić obli­cze­nie podatku PIT przy pomocy kartki, dłu­go­pisa i kal­ku­la­tora. Kolejne czyn­no­ści jakie trzeba wyko­nać róż­nią się tro­chę w zależ­no­ści od tego czy roz­li­czamy się indy­wi­du­al­nie, czy ze współ­mał­żon­kiem. Zacznę od tego pierw­szego wariantu. Zatem roz­li­cza­jąc się indy­wi­du­al­nie obli­czamy naj­pierw dochód. Przypominam, że dochód to nie to samo co przy­chód. Aby obli­czyć dochód odej­mu­jemy od przy­chodu koszty uzy­ska­nia przy­chodu (DOCHÓD= PRZYCHÓD– K.U.P.). Kiedy mamy już dochód odej­mu­jemy od niego składki na ubez­pie­cze­nie spo­łeczne i ulgę na Internet. Pamiętajmy, że ulga na Internet może wyno­sić mak­sy­mal­nie 760 zł. Kolejnym kro­kiem jest zaokrą­gle­nie otrzy­ma­nej kwoty do peł­nych zło­tó­wek. Następnie obli­czamy poda­tek. Czyli jeśli nasze dochody były niż­sze niż 85528 zł to od kwoty którą wyli­czy­li­śmy liczymy 18% i odej­mu­jemy kwotę zmniej­sza­jącą poda­tek 556,02 zł. (( Zaokrąglona kwota * 0,18)- 556,02 zł). Pamiętajmy że jeśli nasze dochody są niż­sze jak 3091 zł to jeste­śmy zwol­nieni z obo­wiązku podat­ko­wego. Jeśli nasze dochody były wyż­sze niż 85528 zł to od nad­wyżki powy­żej tą kwotę liczymy 32% od tej kwoty i doda­jemy 14839,02 zł( ((dochód wyż­szy jak 85528 zł– 85528zł)*0,32)+ 14839,02 zł). Po obli­cze­niu podatku odej­mu­jemy składki na ubez­pie­cze­nie zdro­wotne i ulgę na dziecko. Następnie wynik znów zaokrą­glamy i na koniec odej­mu­jemy sumę zali­czek na poda­tek docho­dowy. Druga metoda obli­cza­nia PIT w sytu­acji, kiedy roz­li­czamy się ze współ­mał­żon­kiem wygląda nastę­pu­jąco: zaczy­namy od licze­nia dochodu tak jak poprzed­nio z tym że oddziel­nie dla każ­dego ze współ­mał­żon­ków. Następnie dochody te sumu­jemy. Kolejno odej­mu­jemy potem sumę skła­dek na ubez­pie­cze­nie spo­łeczne i ulgę Internetową. Następnie wynik dzie­limy na pół i zaokrą­glamy do peł­nych zło­tó­wek. Kolejnym kro­kiem jest obli­cza­nie podatku w taki sam spo­sób jak przy roz­li­cza­niu się indy­wi­du­al­nie (opi­sane powy­żej). Gdy obli­czymy już poda­tek to wynik należy pomno­żyć przez 2 i od uzy­ska­nego ilo­czynu odej­mu­jemy sumę skła­dek na ubez­pie­cze­nie zdro­wotne oraz ulgę na dziecko wyno­szącą 1112,04 zł. Na koniec wynik zaokrą­glamy i odej­mu­jemy sumę zali­czek na poda­tek docho­dowy. Tak więc warto spró­bo­wać roz­li­czyć się w ten spo­sób, gdyż naprawdę nie jest skomplikowany.