Jak obliczyć podatek Belki?

podatek BelkiJak wia­domo poda­tek Belki na który sły­chać jak nie raz narze­kają podat­nicy wynosi 19 %. Wydawałoby się że jego obli­cze­nie jest pro­ste bo wystar­czy­łoby pomno­żyć uzy­skany zysk przez 19 %. Nic bar­dziej myl­nego obli­cze­nie kwoty podatku, który należy zapła­cić jest dużo trud­niej­sze. Choć nie pod wzglę­dem mate­ma­tycz­nym bo aby go obli­czyć naprawdę nie potrze­bu­jemy zbyt dużej wie­dzy z zakresu tej dzie­dziny. Przedstawię zatem w tej notce jak szybko i pro­sto samo­dziel­nie obli­czyć wyso­kość podatku. Aby było pro­ściej podzielę tą czyn­ność na trzy mniej­sze kroki.

Krok pierw­szy:

Uzyskany zysk zaokrą­glamy do peł­nych zło­tó­wek, nie zależ­nie od tego jak wysoki był ten zysk. Jeżeli komuś spra­wia trud­ność zaokrą­gle­nie to szybko wytłu­ma­czę jak to zro­bić. Jeżeli nasz zysk składa się z zło­tó­wek i gro­szy to albo zaokrą­glamy w górę albo w dół. W górę jeśli gro­szowa koń­cówka naszego zysku wynosi 50gr i wię­cej a w dół jeśli ta koń­cówka wynosi 49 gro­szy i mniej. Zatem skoro już zaokrą­gli­li­śmy nasz zysk możemy przejść do kroku drugiego.

Krok drugi:

Obliczamy poda­tek. Czyli liczymy 19 % z naszego zysku. Dla uła­twie­nia dodam, że wystar­czy pomno­żyć nasz zysk przez 0,19. Oczywiście możemy użyć do tego kal­ku­la­tora. Po obli­cze­niu podatku pozo­stał nam już tylko krok trzeci.

Krok trzeci:

Ponownie zaokrą­glamy otrzy­many wynik do peł­nych zło­tó­wek. Nie będę ponow­nie tłu­ma­czyć jak to zro­bić, gdyż opi­sa­łam to już dokład­nie w kroku trzecim.

GRATULUJE! Właśnie udało ci się samo­dziel­nie obli­czyć kwotę podatku, który należy odpro­wa­dzić do Urzędu Skarbowego. Jak widać to zada­nie wcale nie było wcale skom­pli­ko­wane wystar­czy tylko pamię­tać o kolej­no­ści wyko­ny­wa­nia zadań.