Informacje o PIT/28A i PIT/28B

W tym poście poświecę uwagę dwóm załącz­ni­kom, a mia­no­wi­cie będą to PIT/28 A oraz PIT/28/B. roz­pocznę od tego dru­giego. Ten załącz­nik sto­suje się przy for­mu­la­rzu PIT– 28. PIT/28A i PIT/28BZatem doty­czy podat­ni­ków, któ­rzy roz­li­czają dochody zwią­zane z spół­kami jaw­nymi i cywil­nymi. Rozliczenia odby­wają się w tym przy­padku za pomocą ryczałtu. Jeżeli ktoś pro­wa­dzi dzia­łal­ność wła­śnie w for­mie spółki to jest zobo­wią­zany do wypeł­nie­nia obu tych załącz­ni­ków. Ale tylko w przy­padku kiedy osiąga dochody z dzia­łal­no­ści, którą jest spółka oraz osiąga jed­no­cze­śnie dochody pry­watne. Jeżeli uzy­skuje tylko te pierw­sze dochody to wystar­czy ze wypełni załącz­nik PIT/28B.  Deklaracja PIT– 28 cha­rak­te­ry­zuje się tym, że skła­dają ją wspól­nicy a nie spółka jawna czy cywilna. Zatem doko­nu­jąc roz­li­cze­nia jako osoba posia­da­jąca spółkę jawną bądź też cywilną powin­ni­śmy roz­po­cząć od wypeł­nie­nia tych wła­śnie załącz­ni­ków a następ­nie dopiero na ich pod­sta­wie wypeł­nić dekla­ra­cję PIT– 28.  Ważne jest to, że w przy­padku posia­da­nia kilku spółek składa się tylko jeden załącz­nik PIT/B, gdyż na nim można wyka­zać wszyst­kie spółki. Gdyby bra­kło miej­sca w jed­nym załącz­niku zawsze możemy wypeł­nić jesz­cze jeden. Powracając do tematu doty­czą­cego załącz­nika PIT/28 używa się go wła­ści­wie zawsze przy wypeł­nia­niu dekla­ra­cji PIT– 28. Stosuje się go:

  • Gdy podat­nik roz­li­cza się ryczał­tem podat­nik pro­wa­dzący dzia­łal­ność gospodarczą;
  • Gdy podat­nik pro­wa­dzi najem lub dzierżawę.

Zatem jest wła­ści­wie ten załącz­nik nie­odzow­nym ele­men­tem dekla­ra­cji PIT– 28. Na tym zakoń­czę opis tych deklaracji.