Emerytury, renty i limity.

Jak wia­domo ludzie któ­rzy otrzy­mują rentę rodzinną, rentę z tytułu nie­zdol­no­ści do pracy, emeryturabądź też świad­cze­nie przed­eme­ry­talne mają prawo do tego, żeby dodat­kowo dora­biać sobie. Pamiętajmy jed­nak, że są okre­ślone limity takich dodat­ko­wych zarob­ków w przy­padku rent i eme­ry­tur. Jeżeli taki limit prze­kro­czymy to kon­se­kwen­cje mogą być poważne ponie­waż świad­cze­nie może zostać zmniej­szone a nawet cał­ko­wi­cie wstrzy­mane. Jeżeli cho­dzi o aktu­alne limity od 2014 roku przy zarob­kach 2552,30 zł świad­cze­nie zostaje zmniej­szone a przy zarob­kach w wyso­ko­ści 4740 zł świad­cze­nie zostaje zupeł­nie wstrzy­mane. Musimy jed­nak zwró­cić uwagę na to skąd takie dochody mamy bo w nie­któ­rych przy­pad­kach zmniej­sze­nie ani zawie­sze­nie świad­cze­nia nie ma miej­sca. Jako przy­kład mogę tu podać wszel­kiego rodzaju renty inwa­lidy wojen­nego, renty inwa­lidy woj­sko­wego, hono­ra­ria z tytułu dzia­łal­no­ści twór­czej i arty­stycz­nej, renty rodzin­nej po zmar­łym inwa­li­dzie wojen­nym. Należy pamię­tać także, że  zmniej­sze­niu ulega renta jeżeli przy­chód prze­kra­cza 70% jed­nak nie jest więk­szy jak 130 % prze­cięt­nego mie­sięcz­nego wyna­gro­dze­nia za kwar­tał kalendarzowy.