Dziecko jako przyczyna ulgi podatkowej

Nowy kształt prze­pi­sów tyczy się ulgi pro­ro­dzin­nej doty­czy jedy­nie wąskiej grupy przed­się­bior­ców, któ­rzy uzy­skują roczne dochody gotówki na pozio­mie ok. 130 tys. zło­tych i wycho­wują co naj­mniej troje dzieci. Zmiana ta może spra­wić, że przed­się­biorcy, któ­rzy na dzień obecny sto­sują poda­tek liniowy jako bar­dziej opła­calny będą zobli­go­wani do roz­li­cza­nia się według skali podat­ko­wej. Formę opo­dat­ko­wa­nia można prze­ro­bić do 20 stycz­nia 2015 roku.

Zmiana ustawy
11 listo­pada 2012 r. Prezydent RP pod­pi­sał ustawę z 24 paź­dzier­nika 2012 r. o zmo­dy­fi­ko­wa­niu ustawy o podatku docho­do­wym od osób fizycz­nych. Ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 stycz­nia 2013 r. i będzie doty­czyła pro­fi­tów uzy­ska­nych od dnia 1 stycz­nia 2013 r.

Wyższa ulga pro­ro­dzinna dla rodzin wielodzietnych
Dzisiaj wła­ści­wie każdy, kto wycho­wuje mało­let­nie dziecko, ma prawo do sko­rzy­sta­nia z ulgi pro­ro­dzin­nej. Pozwala ona zmniej­szyć wyli­czony poda­tek o 1112,04 PLN na jedno dziecko, bez względu na osią­gane dochody gotówki czy liczbę dzieci w rodzinie.

Od 2013 roku przy roz­li­cza­niu PIT musimy wziąć pod uwagę wyso­kość docho­dów rodzi­ców, a dodat­kowo liczbę wycho­wy­wa­nych dzieci. W związku z tym ulga pro­ro­dzinna nie będzie już dostępna dla wszyst­kich podatników.

Kto nie będzie mógł korzy­stać z ulgi na dziecko
Ulga nie będzie dostępna dla rodzi­ców jed­nego dziecka,  któ­rych łączne dochody gotówki roczne prze­kra­czają 112 tys. zł nawet jeśli są małżeństwem.

Limit 112 tys. zł posiada obo­wią­zy­wać też w przy­padku osób, które wycho­wują tylko jedno dziecko będąc samot­nymi rodzi­cami. Jednak jeżeli już rodzice dziecka nie są mał­żon­kami limit prze­wi­dziany na każ­dego z nich będzie wyno­sić połowę ze 112 tys. zło­tych, czyli 56 tys. zł. Nie zmieni się nato­miast sytu­acja osób, które wycho­wują dwójkę dzieci , a ponadto podat­ni­ków z jed­nym dziec­kiem jeżeli ich zarobki nie prze­kra­czają wska­za­nych limi­tów. Mają oni zacho­wać prawo do zre­du­ko­wa­nia podatku o 1112,04 zło­tych. tak jak będzie to dostępne przy roz­li­cza­niu PIT

W przy­padku wycho­wy­wa­nia trójki dzieci będzie można odli­czyć  wię­cej. Ulga będzie bowiem zwięk­szona o 50% na trze­cie dziecko. W wypadku jed­nak czwar­tego dziecka i każ­dego kolej­nego ulga zosta­nie zwięk­szona o 100%, czyli do kwoty 2224,08 zło­tych rocznie.