Dochody ze sprzedaży jagód i grzybów nie są opodatkowane

W okre­sie waka­cji mło­dzież bar­dzo czę­sto dora­bia sobie dzięki pracy sezo­no­wej, a dokład­niej  poprzez sprze­da­wa­nie przy dro­gach jagód, czy też grzy­bów. Od takich grzyby i jagodydocho­dów oczy­wi­ście nie musimy odpro­wa­dzać podatku, ale pod jed­nym warun­kiem. A cho­dzi tu o to, że sprze­da­wane grzyby, czy jagody musi zebrać sprze­dawca wła­sno­ręcz­nie lub korzy­sta­jąc z pomocy naj­bliż­szej rodziny. Nie każdy być może zdaje sobie z tego sprawę, ale żeby sprze­da­wać np. grzyby legal­nie to konieczny jest atest. Taki atest można uzy­skać sprze­da­jąc na baza­rach, czy tar­go­wi­skach od grzy­bo­znawcy i jest ważny 48 h. Poza tym trzeba też wie­dzieć, że nie odpro­wa­dzamy podatku, czyli nie wypeł­niamy PIT-a w przy­padku kiedy sprze­da­wane przez nas owoce runa leśnego, takie jak jagody znaj­dują się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. A jest to kata­log zamknięty. Po pro­stu muszą one dziko rosnąć i figu­ro­wać w tej liście bo gdy­by­śmy zechcieli sprze­da­wać cho­inki, które też prze­cież dziko rosną w lesie to oczy­wi­ście poda­tek nas obo­wią­zuje. Pamiętajmy zatem o tych kilku pro­stych zasa­dach a obę­dziemy się od pro­ble­mów zwią­za­nych z podatkiem.