Deklaracja PIT– 39

Kolejną mniej znaną dekla­ra­cją jest for­mu­larz pod nazwą PIT– 39. Tutaj roz­li­czymy wszel­kie dochody jakie uzy­ska­li­śmy ze zby­cia nie­ru­cho­mo­ści, z tym że waż­nym szcze­gó­łem PIT- 39jest tutaj to, że muszą to być nie­ru­cho­mo­ści nabyte bądź też wybu­do­wane w 2009, 20011 lub 2011 roku. Trzeba tylko jesz­cze roz­dzie­lić te nie­ru­cho­mo­ści, które zostały sprze­dane, a zali­czały się do majątku dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pew­nej jed­nostki. No dobrze a co z nie­ru­cho­mo­ściami które zostały nabyte lub wybu­do­wane w latach 2007 bądź 2008? W tym przy­padku dochody takie musimy roz­li­czyć korzy­sta­jąc z deklaracji:

  • PIT– 36
  • PIT– 28
  • PIT– 38
  • PIT36L.

Jeżeli cho­dzi o załącz­niki to w tym przy­padku występują:

  • PIT– 39 (3)
  • PIT/ZG (4)
  • NIP– 3 (5)

Jeżeli nie­ru­cho­mość nale­żała do mał­żeń­stwa, czyli była objęta wspól­no­ścią mająt­kową mał­żeń­ską i sprze­dano ją, to mał­żon­ko­wie są zmu­szeni do zło­że­nia dwóch oddziel­nych dekla­ra­cji podat­ko­wych, gdzie oddziel­nie uwzględ­niony będzie przy­chód każ­dego z nich. Przychód ten ma uwzględ­niać oczy­wi­ście udział każ­dego ze współ­mał­żon­ków we współ­wła­sno­ści. Sprzedaż nie­ru­cho­mo­ści jest opo­dat­ko­wana stawką wyno­szącą 19% pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. Jest to tak zwany poda­tek ryczał­towy. Podstawą opo­dat­ko­wa­nia jest w tym przy­padku dochód. Przypominam po raz kolejny że dochód to róż­nica pomię­dzy przy­cho­dem a kosz­tami jego uzy­ska­nia. Oddzielnie uwzględ­niamy tutaj koszty i przy­chody. Dodatkowo aby obli­czyć tutaj przy­chód musimy od przy­chodu, czyli ceny która została zawarta w umo­wie odjąć koszty odpłat­nego zby­cia. Do któ­rych zali­czamy na przy­kład: kwoty wydat­ków na akt nota­rialny,  koszty ogło­sze­nia o zby­ciu, koszty pośrednictwa.

One thought on “Deklaracja PIT– 39

  1. Dobry post nigdzie nie mogłam zna­leźć tak dokład­nych infor­ma­cji na temat tego, jak roz­li­czyć zby­cie nie­ru­cho­mo­ści. Szczerze mówiąc myślę że głu­potą jest to że musimy korzy­stać z innych for­mu­la­rzy jeżeli nie­ru­cho­mość wybu­do­wano przed 2007 rokiem.

Komanty zamknięte.