Deklaracja PIT– 38

PIT- 38Kolejną dekla­ra­cją jaką zajmę się na moim blogu jest PIT-38. Jest ona może nieco mniej znana, niż PIT– 36, czy PIT– 37, ale jak naj­bar­dziej funk­cjo­nuje. Deklaracje tą wypeł­niają podat­nicy, któ­rzy  zaj­mują się obro­tem papie­rami war­to­ścio­wymi oraz , któ­rzy zaj­mują się zby­wa­niem udzia­łów w spół­kach.  A więc w tej dekla­ra­cji ujmo­wane są dochody, które pocho­dzą ze zby­cia papie­rów war­to­ścio­wych, ze zby­cia poży­czo­nych papie­rów war­to­ścio­wych, ze zby­cia udzia­łów w spół­kach mają­cych oso­bo­wość prawną. Takie osoby mają zazwy­czaj swój rachu­nek inwe­sty­cyjny na pod­sta­wie któ­rego biuro makler­skie uzu­peł­nia za podat­nika PIT-8C na pod­sta­wie, któ­rego zazwy­czaj wypeł­nia się dekla­ra­cję PIT– 38. Czasami może się zda­rzyć że sprze­daż odbywa się poza rachun­kiem inwe­sty­cyj­nym, wtedy to podat­nik samo­dziel­nie musi wypeł­nić PIT– 38, gdyż w tym przy­padku nie może się już posił­ko­wać PIT– 8C.

Temu for­mu­la­rzowi mogą towa­rzy­szyć nastę­pu­jące załączniki:

  • PIT– 38 (7)
  • PIT/ZG (4)
  • NIP– 3 (5)

Poruszę jesz­cze kwe­stię roz­li­cza­nia się razem ze współ­mał­żon­kiem, mia­no­wi­cie jeżeli oboje osią­gają dochody, które ujmo­wane są w dekla­ra­cji to nie mogą ich roz­li­czyć razem, zatem każde osobno musi taki for­mu­larz wypeł­nić. Tak jest to nieco spe­cy­ficzny for­mu­larz, który doty­czy tylko pew­nej grupy podat­ni­ków. Jak już wcze­śniej mówi­łam nie jest on tak bar­dzo powszechny, jed­nak uwa­żam że warto wie­dzieć o jego ist­nie­niu. Na tym zakoń­czę dzi­siej­szy post i tym samym infor­ma­cję na temat tej dekla­ra­cji. Mam nadzieje, że ktoś z was zna­lazł to coś co go zainteresowało.