Deklaracja PIT– 37

Kolejnym for­mu­la­rzem podat­ko­wym jaki dziś opi­szę będzie PIT– 37. I tak jak uprzed­nio roz­pocznę od napi­sa­nia kogo on wła­ści­wie doty­czy a mia­no­wi­cie doty­czy on przede wszyst­kim pra­cow­ni­ków, zle­ce­nio­bior­ców a także innych za któ­rych zaliczki na poda­tek PIT- 37obli­cza i pobiera płat­nik. Jeżeli cho­dzi o roz­li­cze­nie się matki samot­nie wycho­wu­ją­cej dziecko lub roz­li­cze­nie się razem ze współ­mał­żon­kiem to sprawa przed­sta­wia się nastę­pu­jąco, możemy sko­rzy­stać z dekla­ra­cji PIT– 37 ale tylko w przy­padku kiedy oboje współ­mał­żon­ko­wie mają prawo do roz­li­cza­nia się za pomocą wła­śnie tego for­mu­la­rza. W sytu­acji, kiedy doli­czamy  dochody nie­peł­no­let­nich jesz­cze dzieci musimy zło­żyć PIT-36 razem z  załącz­ni­kiem PIT/M, nawet jeśli stan­dar­dowo, bez docho­dów mało­let­niego, skła­da­łoby się PIT-37. Jest to bar­dzo ważne i należy o tym pamię­tać roz­li­cza­jąc się z Urzędem Skarbowym. Deklaracja ta doty­czy osób, które uzy­skały dochody na tere­nie RP, są to osoby, które na przy­kład otrzy­mują renty, eme­ry­tury, sty­pen­dia, zasiłki pie­niężne z ubez­pie­cza­nia spo­łecz­nego, które uzy­skały dochody zwią­zane z posia­da­nymi pra­wami mająt­ko­wymi i autor­skimi. No i są to podat­nicy, któ­rzy nie chcą obni­żyć docho­dów o straty z lat ubie­głych. Poza tym dekla­ra­cję PIT– 37 można zło­żyć łącz­nie z dekla­ra­cjami takimi jak:

  • PIT-36L (poda­tek liniowy),
  • PIT-38 ( giełda i zby­cie udzia­łów w spółkach),
  • PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany),
  • PIT-39 ( nie­ru­cho­mo­ści nabyte lub wybu­do­wane po 2008 r.),
  • PIT-16 (kartą podatkową).

Na koniec dodam jesz­cze, że w przy­padku organu ren­to­wego, to stan­dar­dowo jest tak, że organ ten sam roz­li­czy podat­nika ( PIT– 40 A).

One thought on “Deklaracja PIT– 37

  1. Ja zawsze mia­łam pro­blem z tą dekla­ra­cją. Nigdy nie wie­dzia­łam, czy powin­nam poza nią wypeł­nić jesz­cze jakąś inną…

Komanty zamknięte.