Deklaracja PIT– 36

PIT-36Rozliczając się z Urzędem Skarbowym musimy wybrać odpo­wiedni for­mu­larz, a jest ich kilka. Dlatego przez kilka naj­bliż­szych dni sku­pie się na opi­sy­wa­niu poszcze­gól­nych for­mu­la­rzy, myślę że moje posty mogą uła­twić nie jed­nej oso­bie wyko­na­nia roz­li­cze­nia rocz­nego. Pierwszym for­mu­la­rzem jakim się zajmę jest wła­śnie PIT– 36. Deklarację tą skła­dają ci podat­nicy, któ­rzy w ubie­głym roku podat­ko­wym uzy­skali dochody. Ważną kwe­stią jest to iż cho­dzi tu o dochody, które zostały opo­dat­ko­wane według skali 18 % lub 32 %. Deklaracja ta jest skie­ro­wana do osób, które pro­wa­dzą poza­rol­ni­czą dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Jeżeli ktoś roz­li­cza się ryczał­tem, to nie korzy­sta z tego for­mu­la­rza. Chyba że speł­nia waru­nek mówiący o tym, że pro­wa­dzi dwa rodzaje dzia­łal­no­ści, gdzie jedna jest opo­dat­ko­wana z wyko­rzy­sta­niem skali 18 % i 32 % a druga ryczał­tem. Wtedy wypeł­nia się dwie odrębne dekla­ra­cje jedną z nich co oczy­wi­ste jest PIT– 36 a drugą jest PIT-28.

Z for­mu­la­rza PIT– 36 mogą sko­rzy­stać rów­nież podat­nicy, któ­rzy korzy­stają z kre­dytu podat­ko­wego lub też ich dzia­łal­ność wiąże się ze spe­cjal­nymi dzia­łami pro­duk­cji rol­nej np. pro­duk­cja pie­cza­rek. Poza tym z for­mu­la­rza tego mogą korzy­stać podat­nicy, któ­rzy uzy­skali dochody z najmu, uzy­skali dochody pra­cu­jąc zagra­nicą, bądź też sprze­dali nie­ru­cho­mość. Jeżeli chcemy roz­li­czyć się razem ze współ­mał­żon­kiem to musimy to zro­bić na dekla­ra­cji PIT– 36 nawet jeśli jedno ze współ­mał­żon­ków ma dochody z pracy a dru­gie z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Są jed­nak sytu­acje kiedy nie możemy roz­li­czyć się razem ze współ­mał­żon­kiem wystar­czy że osiąga dochody na PIT– 28 ( nie wli­czamy tu najmu i dzier­żawy) lub PIT36L. Również jeśli współ­mał­żo­nek lub dziecko ( w przy­padku samot­nej matki) uzy­skuje przy­chody opo­dat­ko­wane podat­kiem tona­żo­wym lub kartą podat­kową to nie możemy roz­li­czyć się razem za pomocą opi­sy­wa­nego przeze mnie for­mu­la­rza. Poza tym to w tym for­mu­la­rzu a nie w PIT-37 roz­liczmy stratę z lat ubiegłych.