Czynności cywilne PCC

Na tere­nie Polski prawo mówi że jeśli dwie osoby zde­cy­dują się na mał­żeń­stwo to łączy ich wspól­nota mająt­kowa, jeżeli chcą aby było ina­czej to muszą wtedy pod­pi­sać inter­cyzę. intercyzaZatem można powie­dzieć że jest to pewien rodzaj umowy mał­żeń­skiej. Mamy kilka rodza­jów inter­cyzy ale nie o tym będę dziś pisać. Nie każdy być może pamięta że inter­cyza pod­le­gała opo­dat­ko­wa­niu aż do końca 2006 roku. Obecnie poda­tek ten znie­siono i nie prze­wi­duje się wpro­wa­dze­nia go ponow­nie. Poza tym dodat­ko­wym udo­god­nie­niem jest to, że nie ma obo­wiązku już wno­sze­nia opłaty skar­bo­wej przez mał­żon­ków. Kiedyś taki poda­tek wyno­sił 38 zł bez względu na to jakiej umowy mająt­ko­wej to doty­czyło. Mało kto wie, że za pomocą inter­cyzy można nie tylko wspól­ność usta­wową ogra­ni­czyć, bo można ja rów­nież roz­sze­rzyć. Dla wyja­śnie­nia powiem jesz­cze że  wspól­ność usta­wowa jest to wspól­ność mająt­kowa jaka obo­wią­zuje mał­żeń­stwo zawarte na pra­wie pol­skim. Za pomocą inter­cyzy można także usta­no­wić roz­dziel­ność mająt­kową. Umowa taka może być pod­pi­sana jesz­cze przed zawar­ciem małżeństwa.