Czym jest czynny żal?

czynny żalCzynny żal możemy okre­ślić jako dość sku­teczny spo­sób na unik­nię­cie sank­cji karno– skar­bo­wej. Jeżeli któ­ryś podat­nik dopu­ści się prze­stęp­stwa lub też wykro­cze­nia podat­ko­wego, to bez zwąt­pie­nia powi­nien sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści jakie daje czynny żal. Najprościej mówiąc hasłem tym okre­ślamy sytu­ację, kiedy osoba która popeł­niła czyn nie­do­zwo­lony sama zgła­sza się do US. Oczywiście w prak­tyce nie mamy doczy­nie­nia z takim zja­wi­skiem zbyt czę­sto, a jed­nak zda­rza się. Czynny żal sto­suje się rów­nież, przy wno­sze­niu korekty do dekla­ra­cji rocz­nej, jed­nak trzeba speł­nić trzy warunki, aby kary unik­nąć. Warunek pierw­szy mówi o tym, że korektę taką skła­damy jak naj­szyb­ciej, szcze­rze mówiąc musimy błąd zgło­sić szyb­ciej niż wykryje go już fiskus. Po dru­gie nie wystar­czy zło­żyć tylko korektę musimy podać na piśmie przy­czynę powsta­nia takiej sytu­acji. Oraz po trze­cie koniecz­nie musimy zapła­cić zale­gły poda­tek. Wszystkie te 3 warunki są nie­zmier­nie ważne i nie możemy zapo­mnieć o ich speł­nie­niu. Chodząc po róż­nych forach podat­ko­wych bar­dzo czę­sto poja­wia się pyta­nie o wzór takiego pisma doty­czą­cego czyn­nego żalu. Zatem wszem i wobec oznaj­miam że nie ma typo­wego, urzę­do­wego wzoru takiego pisma. Jeżeli chcemy przy­znać się do winy wcale nie mamy obo­wiązku robić tego pisem­nie, wystar­czy po pro­stu aby­śmy udali się do odpo­wied­niego organu podat­ko­wego i oznaj­mili to ust­nie. Jeżeli jed­nak któ­ryś podat­nik woli zro­bić to za pomocą pismo to tra­dy­cyj­nie powinno ono zawie­rać takie ele­menty jak:  dane swoje oraz urzędu, datę zło­że­nie doku­mentu, miej­sco­wość, opis zaist­nia­łej sytu­acji, oraz naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i uza­sad­nie­nie. A na końcu jak każdy się domy­śla należy się pod­pi­sać. Większość z Was zapewne zasta­na­wia się teraz po co zgła­szać się jako osoba winna do US skoro może się udać i US nie wykryje naszego oszu­stwa. Powodem który prze­ma­wia za tym, żeby jed­nak przy­znać się samemu jest to, że możemy w ten spo­sób unik­nąć bar­dzo dużych sank­cji jakie US nakłada. Bo prze­cież odsetki wyniosą nas dużo mniej.