Czy podatek idzie w parze z wygraną?

A co jeśli uda nam się kie­dyś wygrać jakąś sumę pie­nię­dzy. Być może kie­dyś i do nas los się uśmiech­nie. No ale co z podat­kiem, czy trzeba będzie go zapła­cić? Dzisiaj wła­śnie podatek od wygranejodpo­wiem na to pyta­nie. Niestety ale wszel­kiego rodzaju wygrane w grach, nagrody w sprze­daży pre­mio­wej oraz wygrane w kon­kur­sach i zakła­dach wza­jem­nych pod­le­gają opo­dat­ko­wa­niu. Nie jeden podat­nik myśli, ze w takiej sytu­acji powi­nien zapła­cić poda­tek od gier, ale to nie prawda. Nie zapo­mi­najmy o tym, ze poda­tek od gier płacą ci, któ­rzy pro­wa­dzą dzia­łal­ność w tym zakre­sie. Dla cie­ka­wostki powiem jesz­cze, że jeśli komuś uda się wygrać pie­nią­dze w kasy­nie to taki dochód jest zwol­niony z podatku docho­do­wego. Tak samo doty­czy to gry na auto­ma­tach, wideo lote­riach, czy też gry w tak popu­larne w Wielkiej Brytanii Bingo. Jeżeli uda nam się wygrać w grach licz­bo­wych takich jak na przykład:

  • lote­rie pieniężne;
  • tele­bingo;
  • zakła­dach wzajemnych;
  • lote­riach promocyjnych;
  • lote­riach fantowych.

To jeśli jed­no­ra­zowa wygrana nie prze­kra­cza 2.280 zł to także nie musimy pła­cić podatku docho­do­wego. Jeżeli nato­miast nasza wygrana nie speł­nia powy­żej opi­sa­nych kry­te­riów to musimy zapła­cić 10% zry­czał­to­wa­nym podat­kiem docho­do­wym w sytu­acji jeżeli stało się to na tere­nie Rzeczpospolitej Polski. W przy­padku kiedy wygra­li­śmy poza gra­ni­cami kraju poda­tek nali­cza się według skali podat­ko­wej bio­rąc pod uwagę posta­no­wie­nia mię­dzy­na­ro­do­wej umowy, po to by unik­nąć pła­ce­nia podwój­nego pła­ce­nia podatku. Podatku docho­do­wego nie pła­cimy także kiedy uda nam się wygrać w kon­kur­sach i grach orga­ni­zo­wa­nych oraz emi­to­wa­nych przez środki maso­wego prze­kazu mam tu na myśli tele­wi­zję, prasę, czy też radio.