Czy dotacje unijne zostaną opodatkowane?

dotacje unijneCoraz czę­ściej pada pyta­nie czy data­cje unijne zostaną opo­dat­ko­wane. Niestety ale wiele źró­deł wska­zuje na to że od przy­szłego roku osoby, które otrzy­mają róż­nego rodzaju dota­cje unijne część środ­ków będą musiały prze­ka­zać na odpro­wa­dze­nie podatku. W kon­se­kwen­cji spo­wo­do­wało to duże nie­za­do­wo­le­nie wśród osób, które z takich środ­ków korzy­stają, ponie­waż tak naprawdę mniej pie­nię­dzy zosta­nie do wyko­rzy­sta­nia na ich wła­sne cele. A wszystko to spo­wo­do­wane jest nowe­li­za­cją ustawy doty­czą­cej podatku VAT. W rze­czy­wi­sto­ści zmiany doko­nają się już u samych pod­staw poboru podatku, ponie­waż zmiany te doty­czyć będą nawet defi­ni­cji opo­dat­ko­wa­nia. Do tej pory wszel­kie dota­cje unijne trak­to­wało się jako dota­cje ogólne od któ­rych podatku nie trzeba pła­cić. Jednak już od pierw­szego stycz­nia  życie wej­dzie zno­we­li­zo­wana ustawa o podatku VAT i tak naprawdę do końca wciąż nie wia­domo, co ona ze sobą przy­nie­sie. Możliwe że poda­tek VAT zosta­nie nało­żony na dota­cje unijne. I co wtedy? Niestety ale taka moż­li­wość prze­raża sporą część spo­łecz­no­ści. Poza tym pewien eks­pert podat­kowy PKPP Lewiatan przy­znał, że w związku z takimi infor­ma­cjami konieczna będzie ana­liza wszyst­kich pro­jek­tów reali­zo­wa­nych przy współ­fi­nan­so­wa­niu unij­nym. Problem doty­czy przede wszyst­kim takich pro­gra­mów jak Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. A to dla­tego, że doty­czy on świad­cze­nia usług a poza tym orga­ni­zuje bar­dzo dużo spo­tkań, szko­leń, imprez oraz pro­wa­dzi inne nie­od­płatne dzia­ła­nia dla grup spo­łecz­nych i pra­cow­ni­czych. Możliwe że będzie trzeba wyce­nić takie szko­le­nia i ewen­tu­al­nie zapła­cić poda­tek. Jednak nie pani­kujmy na razie to jesz­cze nic pew­nego, póki co jest to obawa i miejmy nadzieję że nie urze­czy­wistni się.