Czy dania gotowe i lody zdrożeją?

Jak wia­domo nastą­pią pewne zmiany w podat­kach, o któ­rych od pew­nego czasu dość dużo się mówi. Niektóre zmiany mogą być naprawdę na duży plus mam tu na myśli uprosz­czoną fak­turę, jed­nak z nie­któ­rych podat­nicy na pewno nie będą zado­wo­leni. A to dla­tego że resort finan­sów pla­nuje pod­nieść poda­tek VAT na lody i dania gotowe. Stawka podatku na te arty­kuły praw­do­po­dob­nie jeśli wzro­śnie to nawet o kilka pro­cent. Nie jest to dobra zmiany w VATwia­do­mość bo jak wia­domo dania gotowe naj­tań­sze nie są a korzy­sta z nich dużo zapra­co­wa­nych osób. Nie jest to także dobra wia­do­mość dla sprze­daw­ców bo jeśli lody, czy dania gotowe mocno podro­żeją to podat­nicy po pro­stu z nich zre­zy­gnują a to może dopro­wa­dzić nawet do ban­kruc­twa gorzej pro­spe­ru­ją­cych restau­ra­cji, barów mlecz­nych, czy budek z lodami.  Do tej pory poda­tek VAT na lody wyno­sił 5 % a w pla­nach jest pod­wyż­sze­nie tej stawki do 8 % podatku. Tak samo doty­czy to goto­wych dań i posił­ków. Kolejną zła wia­do­mo­ścią jest to, że zwol­nione do tej pory z pła­ce­nia podatku VAT usługi pocz­towe zostaną opo­dat­ko­wane i to w dodatku stawką 23 %. Zatem nie­stety ale zmiany te nie zapo­wia­dają się zbyt dobrze. Póki co pro­jekt jest podobno w fazie wstęp­nej i nie­wia­domo jesz­cze do końca czego możemy się spo­dzie­wać.  Jak mówią pewne źró­dła podro­żeją arty­kuły które zostaną przy­pi­sane do wyż­szej jak dotąd stawki bo do stawki pod­sta­wo­wej 23 % będą to:

  • nasie­nia zwierząt;
  • wełna szar­pana;
  • nie­ja­dalne, surowe odpady zwierzęce.

Dla wyja­śnie­nia dodam że w ostat­nim punk­cie cho­dzi o nic innego, jak kopyta, pazury, sierść świń i dzi­ków oraz inne szcze­ciny, które służą głów­nie do wyrobu szczo­tek. Zmian nie prze­wi­duje się w przy­padku jelit, żołąd­ków, pęcherzy.