Co zrobić, gdy niepoprawnie skorzystam z ulgi?

ulgaWarto pamię­tać przy roz­li­cza­niu się z Urzędem Skarbowym o tym, że jeżeli źle wypeł­nimy dekla­ra­cje podat­kową to możemy mieć nie małe kło­poty. Tym bar­dziej jeśli fiskus stwier­dzi, że nie słusz­nie sko­rzy­sta­li­śmy z jakiejś ulgi.  Jako przy­kład mogę tu podać histo­rię pew­nej rodziny, która odli­czyła sobie Internet, który słu­żył jako „ narzę­dzie pracy” dla jed­nego uczą­cego się domow­nika. Jednak domow­nik ten poszedł we waka­cje do pracy a we wrze­śniu znów wró­cił do szkoły. W kon­se­kwen­cji oka­zało się, że zwrot podatku wyniósł 1100 zł a rodzina musiała zwró­cić do US 1300. Ponieważ nali­czono odsetki. Jak się oka­zało popeł­nili oni po pro­stu błąd, ponie­waż zamiast odli­czyć ulgę na Internet od pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia, to odli­czyli ją już od podatku. Niestety ale takie pod­stawy trzeba znać, jeżeli chcemy sami roz­li­czyć się z US, no chyba że korzy­stamy z dostęp­nego w Internecie zupeł­nie dar­mo­wego pro­gramu. Program ten umoż­li­wia nam roz­li­cze­nie się z fisku­sem nawet jeśli nie mamy żad­nej wie­dzy z zakresu podat­ków. Jeżeli jed­nak nie wiemy jak się za to wziąć a sta­ramy robić się to sami za pomocą tra­dy­cyj­nego for­mu­la­rza w for­mie papie­ro­wej to nie­stety ale musimy liczyć się z tym, że w razie pomyłki mogą spo­tkać nas nie miłe kon­se­kwen­cje. Jeżeli cho­dzi o kon­se­kwen­cje złego roz­li­cza­nia ulg to mogą być one naprawdę bar­dzo różne. Warto jed­nak pamię­tać, ze jeżeli sko­rzy­sta­li­śmy z ulgi do któ­rej nie mamy prawa, to musimy jak naj­szyb­ciej zło­żyć korektę dekla­ra­cji i dopła­cić należny poda­tek. US jeżeli wykryje błąd to bie­rze także pod uwagę czy dany podat­nik spe­cjal­nie źle zło­żył dekla­ra­cję, czy po pro­stu się pomy­lił. Jeżeli uczy­nił to z pre­me­dy­ta­cją, bo chciał zwy­czaj­nie oszu­kać fiskusa to jest to prze­stęp­stwo lub wykro­cze­nie skar­bowe. Gdy cho­dzi o wykro­cze­nie to trzeba liczyć się z karą grzywny, gdzie mak­sy­mal­nie może wynieść nawet 27 720 zł. Dlatego jeżeli cza­sem nie mamy pew­no­ści co do naszej dekla­ra­cji to warto zgło­sić się do księgowej.