CIT

Jest to bar­dzo spe­cy­ficzny poda­tek ponie­waż zaj­muje on dru­gie miej­sce obok podatku VAT pod wzglę­dem obcią­ża­nia dzia­łal­no­ści osób praw­nych w Polsce. Należy tu koniecz­nie pod­kre­ślić iż jest to poda­tek liniowy, któ­rego stawka wynosi 19 % pod­stawy opo­dat­ko­wa­nia. Tak jak w przy­padku PIT-a i VAT-u zacznę od okre­śle­nia pod­miotu podatek CITpodatku, tak więc pod­mio­tem mogą w tym przy­padku być:

 • osoby prawne a w szcze­gól­no­ści spółki kapi­ta­łowe oraz spółki kapi­ta­łowe w organizacji;
 •  wspól­nicy spółek oso­bo­wych będą­cych oso­bami prawnymi;
 • zagra­niczne spółki oso­bowe, jeżeli w pań­stwie sie­dziby są trak­to­wane, jak osoby prawne i pod­le­gają tam nie­ogra­ni­czo­nemu obo­wiąz­kowi dochodowemu;
 • podat­kowe grupy kapitałowe

Jeżeli cho­dzi o przed­miot opo­dat­ko­wa­nia to należy pod­kre­ślić że jest nim dochód bez względu na to jakie jest źró­dło przy­cho­dów. Z tym, że tak jak w przy­padku PIT ist­nieje ogra­ni­czony i nie­ogra­ni­czony obo­wią­zek podat­kowy zwią­zany z tym czy dana jed­nostka ma zarząd bądź sie­dzibę na tery­to­rium RP. O docho­dzie i czym tak naprawdę jest ten dochód pisa­łam w poprzed­nich postach dla­tego nie będę ponow­nie tego opi­sy­wać. Jednak chcia­łam zwró­cić uwagę, że przed­mio­tem opo­dat­ko­wa­nia może być w tym przy­padku strata, która jest nad­wyżką kosz­tów uzy­ska­nia przy­cho­dów nad przy­cho­dami. Taką stratę można odli­czyć od podatku w ciągu pię­ciu kolejno po sobie nastę­pu­ją­cych latach podat­ko­wych. Trzeba jed­nak wie­dzieć, że wyso­kość odli­cze­nia w jed­nym roku nie może prze­kro­czyć 50 % straty z okre­ślo­nego roku. Postaram się jesz­cze wymie­nić przy­chody pod­le­ga­jące opo­dat­ko­wa­niu. Zatem to m.in.:

 • war­tość umo­rzo­nych lub przedaw­nio­nych zobowiązań;
 • war­tość otrzy­ma­nych nie­od­płat­nych świad­czeń oraz przy­cho­dów w naturze;
 • otrzy­mane pie­nią­dze, war­to­ści pie­niężne, w tym rów­nież róż­nice kursowe;
 • war­tość zwró­co­nych wie­rzy­tel­no­ści, które uprzed­nio zostały odpi­sane jako nie­ścią­galne lub umo­rzone i zali­czone do kosz­tów uzy­ska­nia przychodów;
 • w przy­padku obni­że­nia lub zwrotu podatku VAT– nali­czony poda­tek VAT w tej czę­ści, w któ­rej uprzed­nio został zali­czony do kosz­tów uzy­ska­nia przychodów.

Jeżeli cho­dzi o CIT to do przy­cho­dów nie zaliczamy:

 • ·         Należnego podatku VAT;
 • ·         Otrzymanych lub wró­co­nych poży­czek, kredytów;
 • ·         Kwot dopłat wno­szo­nych do spółki z ogra­ni­czoną odpowiedzialnością;
 • ·         Przychodów otrzy­ma­nych na utwo­rze­nie lub powięk­sze­nie kapi­tału zakładowego;
 • ·         Otrzymanych lub zara­cho­wa­nych zali­czek na poczet dostaw towa­rów i usług, które zostaną wyko­nane w następ­nych okre­sach sprawozdawczych;
 • ·         Zwróconej róż­nicy podatku VAT;
 • ·         Zwróconych, umo­rzo­nych lub zanie­cha­nych podat­ków i opłat o cha­rak­te­rze publicz­nym, jeżeli nie zali­czono ich wcze­śniej do kosz­tów uzy­ska­nia przychodów;
 • ·         Zwróconych innych wydat­ków nie­za­li­czo­nych do kosz­tów uzy­ska­nia przychodów.

podatek dochodowy od osób prawnychTeraz sku­pie się na zwol­nie­niach przed­mio­to­wych do takich zwol­nień można zali­czyć np. dochody osią­gane za gra­nicą jeśli tak sta­nowi sto­sowna umowa, wszel­kiego rodzaju dota­cje, sub­wen­cje, dopłaty, które jed­nostka otrzy­mała na pokry­cie kosz­tów. Możemy tu także zali­czyć dochody uzy­skane z dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej pro­wa­dzo­nej na tere­nie spe­cjal­nej strefy eko­no­micz­nej, oraz wsze­la­kie dochody uzy­skane przez podat­ni­ków od rzą­dów państw obcych, orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych lub mię­dzy­na­ro­do­wych insty­tu­cji finansowych.

Generalnie pod­stawę opo­dat­ko­wa­nia CIT sta­nowi dochód, sko­ry­go­wany o odpo­wied­nie odli­cze­nia, doko­nane przez podat­nika w ciągu roku podat­ko­wego. Warto wie­dzieć że od dochodu można odli­czyć daro­wi­zny na dzia­łal­ność pożytku publicz­nego, czyli fun­da­cje i sto­wa­rzy­sze­nia. A także na cele kultu reli­gij­nego, lecz łącz­nie nie wię­cej niż 10 % dochodu. Żeby podat­nik mógł uzy­skany dochód uznać za pod­stawę opo­dat­ko­wa­nia, to jest on zobo­wią­zany pro­wa­dzić odpo­wied­nią ewi­den­cję rachun­kową. Na tym koń­czę na razie temat podatku CIT, do któ­rego będę jesz­cze zapewne nie­jed­no­krot­nie wracać.