CBOS ujawiło wyniki sondażu odnośnie przekazania 1 % na OPP

1 % podatkuKolejna infor­ma­cja, jaką Centrum Badania Opinii Społecznej ujaw­niło w Internecie, jest to, że po raz pierw­szy ponad połowa podat­ni­ków prze­ka­zała 1% podatku. To ogromny suk­ces, bio­rąc pod uwagę poprzed­nie lata, a nie wspo­mi­na­jąc już o tym jak wyglą­dały początki. To bar­dzo dobrze świad­czy o spo­łe­czeń­stwie, gdyż wśród podat­ni­ków z roku na rok wzra­sta świa­do­mość tego, że prze­ka­zu­jąc 1 % podatku naprawdę możemy komuś pomóc. W tym roku 57 % podat­ni­ków wyko­nało swój oby­wa­tel­ski obo­wią­zek i wsparło dowol­nie wybraną przez sie­bie OPP.  Aż 67 % dostar­czyło swoją roczną dekla­ra­cję samemu do US, a 12 % wysłało dekla­ra­cję przez Internet. Coraz wię­cej osób korzy­sta z dar­mo­wego pro­gramu który można pobrać w Internecie. Sondaże i ankiety są naprawdę obie­cu­jące, oby tak dalej. Nasz 1%podatku może nawet ura­to­wać komuś życie dla­tego nie baga­te­li­zujmy tej sprawy i przy kolej­nym roz­li­cze­niu pamię­tajmy o tej bar­dzo waż­nej kwe­stii. Razem możemy zdzia­łać naprawdę bar­dzo dużo, a bio­rąc pod uwagę to, że zupeł­nie nic nas to nie kosz­tuje to uznajmy to za nasz obowiązek.