Budujesz, remontujesz ? Możesz zaoszczędzić…

Każdy z nas wie ile kosz­tuje budowa domu od pod­staw, już sam remont domu to bar­dzo kosz­towna inwe­sty­cja. Ale jak się oka­zuje będziemy mogli dzięki US zaosz­czę­dzić nawet 35 000 zł. W jaki spo­sób? Już tłu­ma­czę. Jeżeli robi­li­śmy np. remont to VAT, który lokal mieszkalnyzapła­ci­li­śmy przy kup­nie mate­ria­łów budow­la­nych możemy odzy­skać. Niestety nie doty­czy to jed­nak wszyst­kich pro­duk­tów, sko­rzy­stać z tego prawa możemy, jeżeli korzy­sta­li­śmy z mate­ria­łów, które w 2004 roku były opo­dat­ko­wane VAT– em wyno­szą­cym 7 % a w związku z wej­ściem do UE poda­tek wzrósł na te pro­dukty do 22 %. Zatem jeżeli remon­tu­jemy, budu­jemy, nad­bu­do­wu­jemy lub roz­bu­do­wu­jemy nasz dom to warto zasta­no­wić się czy możemy sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści odli­cze­nia sobie podatku VAT. Jednak nie zapo­mi­najmy o tym, że kwoty zwrotu podatku bar­dzo czę­sto się zmie­niają, bo aż co kwar­tał. Poza tym jeśli w latach 2004– 2005 korzy­sta­li­śmy z ulg miesz­ka­nio­wych, które uwzględ­ni­li­śmy w dekla­ra­cji PIT, to obo­wią­zują nas pewne limity. Oczywiście wszyst­kie wydatki koniecz­nie muszą być udo­ku­men­to­wane za pomocą fak­tury. Poza tym musimy wypeł­nić druk znany jako VZM– 1. Wnioski możemy skła­dać w każ­dym kolej­nym roku a limit doty­czy nas przez 5 lat licząc od dnia kiedy po raz pierw­szy zło­ży­li­śmy wniosek.