Lepszy przepływ informacji podatkowych z krajami UE

europaW ostat­nich cza­sach sporo się sły­szy o tym, że rząd chce aby wymiana infor­ma­cji doty­czą­cych podat­ków w kra­jach Unii Europejskiej była spraw­niej­sza. Dlatego poli­tycy i spe­cja­li­ści pra­cują teraz nad sys­te­mem szer­szej wymiany infor­ma­cji. Zmiany mają przede wszyst­kim nastą­pić w Ordynacji podat­ko­wej i usta­wie o kon­troli skar­bo­wej. Informacje takie do wia­do­mo­ści publicz­nej dostar­czyło CIR. Jednak wymiana infor­ma­cji nie będzie doty­czyć wszyst­kich podat­ków na przykład|:

  • podatku VAT;
  • podatku akcy­zo­wego;
  • ceł;
  • opłaty skar­bo­wej;
  • skła­dek na ubez­pie­cze­nie społeczne.

Prawdopodobnie będzie powo­łany organ, który będzie odpo­wie­dzialny za tą wymianę infor­ma­cji. Oczywiście trzeba też będzie wyzna­czyć zasady na jakich ta współ­praca będzie miała się opie­rać. A co za tym idzie zostaną powo­łani też odpo­wied­nio wyszko­leni i wykształ­ceni pra­cow­nicy. Kolejna sprawa, którą rząd musi opra­co­wać to czas trwa­nia wymiany takich infor­ma­cji. I tutaj cytuję słowa CIR: „ Zostaną okre­ślone ści­słe ter­miny, m.in. na: udzie­le­nie infor­ma­cji z urzędu, poin­for­mo­wa­nie o przy­czy­nach nie­udzie­la­nia infor­ma­cji, wezwa­nie do uzu­peł­nie­nia wnio­sku”. Zatem przed rzą­dem pol­skim dużo pracy i roz­wa­żań. Ale czy to rze­czy­wi­ście usprawni obecny sys­tem podat­kowy? No cóż zda­nia są podzie­lone, ale może warto spró­bo­wać. Resort finan­sów jest bar­dzo pozy­tyw­nie nasta­wiony do tego pomy­słu, gdyż twier­dzi że dzięki temu uda się przy­spie­szyć i zwięk­szyć efek­tyw­ność kon­troli. Co zapewne nie budzi tyle entu­zja­zmu wśród podat­ni­ków. No ale na efekty ich pracy z pew­no­ścią będziemy musieli jesz­cze sporo poczekać.